Ucznbo artiowski budżet obywatelski „Zmieniam Nowy”

                 Projekt „Zmieniam Nowy” powstał z inicjatywy Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Idea projektu nawiązuje do budżetu obywatelskiego, który jest coraz częściej stosowany na różnych szczeblach samorządu. Zadaniem projektu jest zaktywizowanie młodzieży do udziału w życiu społecznym, zarówno w najbliższym środowisku, jak i w kraju, a także nauczenie dostrzegania potrzeby szukania rozwiązań korzystnie wpływających na jakość życia społeczności lokalnej. Budżet obywatelski (partycypacyjny) – to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym mieszkańcy (w naszym przypadku uczniowie) decydują o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu, po wcześniejszych konsultacjach i ogólnym głosowaniu. Tym samym taka forma demokracji umożliwia obywatelom (uczniom) dyskusję oraz bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji o przeznaczeniu części budżetu na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli (uczniów).

Cele projektu:

 

 • rozwijanie samorządności i kompetencji obywatelskich w szkole poprzez podejmowanie przez wszystkich uczniów inicjatyw związanych z samorządnością obywatelską,
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie i społeczność szkolną,
 • atrakcyjny sposób na zwiększenie zaangażowania społecznego młodzieży,
 • rozwijanie kreatywności i sprawności organizacyjnej.

 Budżet projektu:

 

Budżet projektu wynosi 1500 zł. Koszt realizacji zgłaszanego pomysłu nie może przekroczyć tej kwoty.

Etapy projektu:

 • Zgłaszanie pomysłów, kalkulacja kosztów.
 • Konsultacja z dyrektorem szkoły pod względem możliwości realizacji pomysłu.
 • Zgłoszenie projektu poprzez złożenie formularza w sekretariacie
 • Głosowanie wszystkich uczniów.
 • Realizacja wybranego projektu.

 

 

Harmonogram działań

Termin

 

Działanie

Do 21 listopada

Kampania informacyjna (SU, wychowawcy klas, n-ele wos-u, przedsiębiorczości)

Do 17 grudnia

Zgłaszanie projektów do sekretariatu szkoły (na formularzu zgłoszeniowym)

18 - 19 grudnia

Weryfikacja zgłoszonych projektów

20 grudnia

Ogłoszenie listy projektów

2-16 stycznia

Kampania informacyjna (promowanie projektów poprzez radiowęzeł, telebimy, plakaty, na lekcjach wychowawczych)

17-18 stycznia

Głosowanie nad projektami

Do 22 stycznia

Ogłoszenie wyników głosowania

Do 8 marca

Realizacja wybranego projektu

 

 Zasady zgłaszania projektów:

 

 • Projekt może zgłosić grupa co najmniej trzech uczniów
 • Projekt musi być pożyteczny dla społeczności szkolnej, musi służyć np. poprawie warunków uczenia się lub wypoczynku w czasie przerw, poprawie estetyki otoczenia, komfortu pracy itp.,
 • pomysł musi być możliwy do zrealizowania i zakończenia w terminie 7 tygodni
 • pomysły należy składać na „Formularzu zgłoszeniowym”, który można uzyskać w sekretariacie lub pobrać ze strony szkoły.

 Kryteria oceny projektów:

 

 • pozytywny wpływ na poprawę warunków uczenia się lub wypoczynku w szkole,
 • zgodność pomysłu z założeniami projektu,
 • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dołączenie wizualizacji pomysłu.

 

formularz zgłoszeniowy

 

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”