styp rm

   Pomoc dla uczniów - stypendium szkolne 2019/2020. Jeżeli mieszkasz na terenie miasta  Kwidzyn zapoznaj się z propozycją stypendium.  Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę?

 

 

Proszę pamiętać, że można otrzymać pomoc finansową  na wydatki szkolne, jeśli:

 • uczeń mieszka w Kwidzynie
 • dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może złożyć wniosek:

 • rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń, słuchacz kolegiów i wychowanek szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • dyrektor szkoły, ośrodka.

Wniosek o stypendium, można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kwidzyna: www.bip.kwidzyn.pl. Należy wybrać zakładkę załatwianie spraw/formularze wniosków/oświata.

Druk wniosku można otrzymać również w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, pokój 202.

Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019 r.), a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku (wrzesień 2019 r.)

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.,
 • w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem,
  a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty,
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,
 • w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: na zasadach ogólnych: oświadczenie
  o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej; opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie
  o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS,
 • w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Kwidzynie ul. Warszawska 19, pokój nr 202.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek należy złożyć w terminie od  1 do  15 września 2019 r.

W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie ww. terminu.

Po rozpatrzeniu wniosków Burmistrz Miasta Kwidzyna wyda decyzję.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (obecnie tj. 99,20 zł) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (obecnie tj. 248 zł).

Na podstawie wydanej decyzji stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów opłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji. Faktury należy składać w poniedziałki i wtorki, w godzinach od 12:00 do 15:00
w pokoju 202 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • uchwała Nr XXIX/239/05 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2005 r.

Tryb odwoławczy

Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z wydaną decyzją, może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kwidzynie. Termin na wniesienie odwołania to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

 

 

 

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”