statut

Załącznik do Uchwały nr 4/2013 Rady Pedagogicznej ZSO nr 2 w Kwidzynie 23.04.2013

STATUT

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

 

 

I.                   POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Podstawa prawna

 • 1

 

Podstawą prawną Statutu jest ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. ( Dz.U. z 1991 r. Nr 95 z późniejszymi zmianami) i pochodnymi przepisami, zwana dalej ustawą.

Nazwa szkoły

 • 2

 

 1. Niniejszy Statut dotyczy  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
 1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne:

1) II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie

2 )--------------------------------------------------------

3) Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ma swoją siedzibę w budynku:
 1. Słoneczna 2

82 – 500 Kwidzyn

 

Informacje o szkole

 • 3

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kwidzyński.
 2. Szkoła jest jednostką budżetową Powiatu Kwidzyńskiego.
 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 jest szkołą publiczną, która:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • realizuje programy nauczania zawierające podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących,
 • realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów ustalone przez MEN,
 • umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły i dyplomu.
 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:
 • obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
 • przedmioty dodatkowe,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • zajęcia pozaszkolne.
 1. Dla uczniów oczekujących na rozpoczęcie zajęć lub spędzających czas po zajęciach szkolnych szkoła prowadzi świetlicę szkolną , bibliotekę i czytelnię.
 2. W szkole działa Komisja ds. Pomocy Materialnej dla Uczniów.

II.                CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

Cele

 • 4
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o przepisy wydane  na jej podstawie, a w szczególności:
 • umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb,
 • szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, zapewnia młodzieży równe prawa bez względu na wyznanie,
 • zainteresowania uczniów poprzez udział w kołach zainteresowań, stosownie do możliwości finansowych szkoły
 • dla możliwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zadań szkoła kształtuje swoje środowisko dydaktyczno – wychowawcze odpowiednio do warunków szkoły, a przede wszystkim do potrzeb uczniów
 • Szkoła umożliwia kształcenie w klasach integracyjnych dla młodzieży niepełnosprawnej w normie intelektualnej.
 • kształcenie utalentowanej sportowo młodzieży z zapewnieniem

      optymalnych warunków , umożliwiających łączenie zajęć sportowych  

      z realizacją innych zajęć dydaktycznych.

Zadania

 • 5

 

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 realizuje następujące zadania:

 1)  w zakresie poczucia tożsamości narodowej i religijnej szkoła:

 1. a) zapewnia równe prawa
 2. b) organizuje lekcje religii

 2)  w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

 1. wychowawca klasy jest bezpośrednio odpowiedzialny za pomoc w roz –

wiązywaniu problemów wychowawczych,

 1. b) wychowawca współpracuje z poradnią psychologiczno –  pedagogiczną,
 2. c) szkoła może prowadzić nauczanie indywidualne dla uczniów z orzeczeniami                    

      poradni specjalistycznej,

 1. d) wszyscy nauczyciele są zaangażowani w rozwiązywanie problemów wychowawczych.

        3)  w zakresie zadań opiekuńczych szkoła:

 1. a) sprawuje nadzór nad uczniami podczas wszystkich zajęć organizowanych przez

     szkołę,

 1. b) w klasopracowniach znajdują się odpowiednie regulaminy,
 2. c) wychowawcy i nauczyciel przysposobienia obronnego zapoznają uczniów z pla-

                      nem ewakuacyjnym szkoły,

 1. d) w szkole pełnione są dyżury przez nauczycieli na przerwach międzylekcyjnych,
 2. e) przyznawane są stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.
 • w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów:
 1. a) organizuje się koła zainteresowań.
 • w zakresie bezpieczeństwa i higieny:
 1. a) organizuje się szkolenia nauczycieli w zakresie bhp,
 2. b) dokonywane są kontrole bhp w szkole,
 3. c) w szkole znajduje się gabinet pielęgniarki,
 4. d) terminowo realizowane są badania pracownicze i profilaktyczne.

 

III.             ORGANY SZKOŁY

Rodzaje organów

 • 6
 1. Organami szkoły są:
 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. ----
 4. Rada Rodziców,
 5. Samorząd Uczniowski.
 1. Szkoła zapewnia każdemu z organów szkoły możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą.
 1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 powołuje się następujące stanowiska kierownicze:
 1. Wicedyrektor do spraw dydaktyczno – wychowawczych

Dyrektor Szkoły

 • 7
 1. Szkołą kieruje dyrektor szkoły powołany na to stanowisko przez organ prowadzący szkołę.
 2. Wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą; dyrektor szkoły w szczególności:
 1. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. ---
 3. współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
 4. rozstrzyga sprawy sporne miedzy organami,
 5. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
 6. wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
 7. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli,
 8. dokonuje oceny pracy nauczycieli,
 9. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 10. tworzy warunki do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
 11. kształci twórczą atmosferę pracy w szkole i właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze,
 12. opracowuje arkusz organizacyjny,
 13. określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
 14. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,
 15. zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
 16. dysponuje finansami szkoły,
 17. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły,
 18. nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji,
 19. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W tym zakresie decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. powoływania i odwoływania nauczycieli pełniących funkcje kierownicze,
 3. przyznawania nagród oraz wymierzania kar,
 1. Dyrektor powołuje:
 1. członków komisji egzaminacyjnej egzaminu dojrzałości,
 2. członków szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej oraz jej przewodniczącego,
 3. przewodniczących zespołów przedmiotowych.
 1. Dyrektor podpisuje:
 1. arkusze ocen,
 2. świadectwa, dyplomy i karty obiegowe,
 3. listy płac,
 4. czeki, przelewy, faktury i rachunki,
 5. wnioski urlopowe,
 6. pisma wychodzące ze szkoły.

Rada Pedagogiczna

 • 8
 1. Rada  Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. W skład wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym i mogą być zwoływane przez:
 1. Przewodniczącego Rady Pedagogicznej
 2. Organ prowadzący szkołę,
 3. Na wniosek 1/3 jej członków.
 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 2. Do przygotowania projektów uchwał w celu zatwierdzenia, opiniowania i wnioskowania Rada Pedagogiczna powołuje komisję uchwał w składzie trzech osób na okres roku szkolnego i powierza obowiązki przewodniczącego jednemu z jej członków.
 3. Komisja przygotowuje projekt uchwał we wszystkich sprawach poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Projekt uchwał przedstawia przewodniczącemu komisji po uzgodnieniu treści z jej członkami i wnioskodawcą.
 4. Uchwały podejmuje Rada Pedagogiczna przez głosowanie na posiedzeniu plenarnym.
 5. Posiedzenie plenarne obejmuje uczestnictwo nie mniej niż 2/3 ogółu członków Rady. O posiedzeniu zawiadamia przewodniczący Rady przez ogłoszenie w księdze zarządzeń o terminie, miejscu i porządku zebrania z pięciodniowym wyprzedzeniem. Członków rady obowiązuje zapoznanie się z treścią zarządzenia i potwierdzenia przyjęcia do wiadomości własnoręcznym podpisem.
 6. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w głosowaniu:

                  1)  tajnym – w sprawach zgłoszonego wotum nieufności oraz w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska,

                 2)  jawnym – w sprawach:

 1. a) organizacji pracy szkoły
 2. b) opiniowania, przyznawania nauczycielom, odznaczeń, nagród
 3. c) ----------------------
 4. d) realizacji preliminarza budżetowego,
 5. e) rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 6. f) wniosków w sprawie nagród i kar uczniów,
 7. g) szkolnych regulaminów wewnętrznych,
 8. h) wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 9. i) eksperymentów pedagogicznych,
 10. j) uchwala wnioski z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły.
 1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.
 2. Uchwałę uważa się za przegłosowaną pozytywnie jeżeli wynik głosowania wyniesie 50% + 1 głos obecnych na posiedzeniu plenarnym.
 3. Czas trwania posiedzenia plenarnego nie może przekraczać trzech godzin. Przedłużenie wymaga zgody członków Rady wyrażone w głosowaniu jawnym.
 4. Rada ma prawo zawiesić swoje obrady, jeżeli uzna je za nieprzygotowane, prowadzone niezgodnie z przepisami lub nieetycznie. Wniosek podlega przegłosowaniu w sposób jawny. Wynik głosowania uważa się za pozytywny jeśli rozstrzygnięcie wypadło jak  w punkcie 10.
 5. W przypadku wniosków wykluczających się wzajemnie lub ze sobą sprzecznych  w danej sprawie, o przyjęciu ich decyduje głosowanie jawne z wynikiem pozytywnym przy zwykłej większości głosów.
 6. Przewodniczący ma prawo odebrać głos występującemu jeśli w ciągu czasu wystąpienia nie porusza problemów związanych z omawianym zagadnieniem, nie formułuje wniosków, ,propozycji rozwiązań.
 7. Protokół z posiedzenia Rady udostępnia się jej członkom najpóźniej po 7 dniach od daty Rady Pedagogicznej w sekretariacie szkoły. Fakt zapoznania z protokołem członek Rady Pedagogicznej potwierdza w głosowaniu na następnej radzie.

Rada Rodziców

 • 10
 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Cele i zadania Rady  Rodziców to w szczególności:
 1. reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw,
 2. działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,
 3. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji szkoły,
 4. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
 5. zapewnienie rodzicom we współpracy z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
 6. uchwalenie regulaminu swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
 7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów,
 8. uchwala program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

 

Samorząd Uczniowski

 • 11
 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Podstawą jego działalności jest Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin Samorządu zatwierdzony przez ogół uczniów szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski dba o interesy wszystkich uczniów, czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Samorządu Szkolnego. Organizuje życie kulturalne w szkole, inicjuje koleżeńską pomoc w nauce, dba o porządek w szkole i wokół niej. Ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 3. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele samorządów klasowych wszystkich klas. Samorządy klasowe wybierane są najpóźniej do końca pierwszego miesiąca każdego roku szkolnego. Prezydium Samorządu Uczniowskiego liczące od 8 do 10 osób wybierane jest w tajnych i powszechnych wyborach przez uczniów szkoły raz na trzy lata.
 4. Odwołanie członka Prezydium może nastąpić na wniosek Prezydium lub Samorządu Klasowego podczas zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego (przy frekwencji co najmniej 50% składu osobowego +1) głosami bezwzględnej większości uprawnionej do głosowania.
 5. Szczegółowy tryb wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 6. Radiowęzeł Szkolny jest organem podlegającym Kontroli Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który koordynuje jego prace przy udziale Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

 

Wicedyrektor szkoły

 • 12

 

 1. Wicedyrektor przejmuje  na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:

1)  pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce,

2)  organizuje i koordynuje bieżący tok działalności wychowawców klasy,

 • utrzymuje kontakt z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami, a także przyjmuje

      tych rodziców i odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia je,

 • współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,

                  5)  prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym biblioteki oraz lekcji         

     i zajęć wychowawców klas,

                  6) przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-

organizacyjnych szkoły:

 1. rocznego planu pracy szkoły w części dotyczącej działalności

wychowawczo-opiekuńczej

 1. b) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
 2. c) informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,
 3. d) sprawozdania z klasyfikacji semestralnej i rocznej.
 • jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły dla nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy szkolnych,
 • decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo – opiekuńczego w całej szkole,
 • ma prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,
 • ma prawo do wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych nauczycieli,
 • ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny do formułowania projektu oceny pracy podległych mu nauczycieli,
 • odpowiada jak każdy nauczyciel oraz służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną oraz organem prowadzącym.

 

IV.             ORGANIZACJA SZKOŁY

 

Zasady ogólne

 • 14
 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, szkolenia sportowego, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

Oddział

 • 15
 1. Podstawowa jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich obowiązkowych przedmiotów określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z programów danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi 25 do 35 uczniów, a w oddziałach sportowych wynosi powyżej 20 uczniów.  Jeżeli liczba uczniów w oddziale jest niższa niż 18 uczniów dopuszcza się łączenie klas o podobnych przedmiotach wiodących.
 3. Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 4. Podział na grupy przeprowadza się, gdy pozwala na to wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę.

 

Organizacja zajęć

 • 16
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Szkoła może prowadzić koła zainteresowań jak zajęcia nadobowiązkowe. Ilość kół oraz ich rodzaj organizuje się w zależności od zapotrzebowania młodzieży.
 4. Liczba uczniów – uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 osób.
 5. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi w Sportowym Liceum co najmniej 10 godzin.
 6. Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w Liceum, o którym mowa w pkt5 dokonuje dyrektor Liceum w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia sportowego, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, dyscypliny lub dziedziny sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów z zastrzeżeniem pkt.7
 7. W ramach ustalonego, zgodnie z pkt. 6 tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły.

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 • 16a

 

 1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie funkcjonuje Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 2. 2a organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor.
 3. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się koordynator doradztwa powołany przez dyrektora.
 4. Główne zadania koordynatora w zakresie doradztwa zawodowego:
 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego.
 • Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami i pedagogiem, „Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego” oraz koordynacja jego realizacji.
 • Wspieranie nauczycieli, pedagoga, w zakresie realizacji działań określonych
  w „Programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego”.
 • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę,
  w tym gromadzenie, aktualizacji udostępnianie informacji edukacyjnych
  i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego stanowi załącznik do Statutu

Religia

 • 17
 1. Szkoła realizuję w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii dla uczniów, których rodzice wyrazili pisemnie takie  życzenie, składane na początku pierwszego roku nauki. Uczniowie nieobjęci nauką religii mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły (uczeń musi w tym czasie przebywać w wyznaczonym do tego celu miejscu, jeśli dobrowolnie opuści je – szkoła nie ponosi za  niego odpowiedzialności).
 2. Jeżeli zajęcia religii odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, uczeń nie uczestniczący w tych zajęciach może być zwalniany do domu.

Biblioteka szkolna

 • 18

Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców:

 1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice/ opiekunowie, administracja i inni pracownicy szkolni,
 2. W lokalu bibliotecznym prowadzone są zajęcia przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów,
 3. Udostępnianie zbiorów odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

Regulamin organizacji i pracy biblioteki

 • 19
 1. Lokal biblioteki i jego wyposażenie.

1) Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, magazynu na zbiory biblioteczne i czytelni.

 1. Wyposażenie biblioteki.

1) Biblioteka wyposażona jest w sprzęt komputerowy połączony w sieć oraz stałe połączenie internetowe, odpowiednie meble, podstawowy sprzęt biblioteczny, przeciwpożarowy.

 1. Finansowanie wydatków.

1) Wydatki biblioteki szkolnej obejmują: zakup zbiorów i ich konserwację, druki biblioteczne, prenumeratę czasopism, materiały piśmienne itp.,

2) Wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu Szkoły,

3) Planowanie zakupów zależy głównie od posiadanych środków finansowych
i rzeczywistych potrzeb,

4) Propozycje wydatków na uzupełnianie zbiorów i wyposażenie biblioteki opracowuje nauczyciel-bibliotekarz w uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły i nauczycielami przedmiotów.

 1. Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie gromadzi książki
  i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
 2. Rodzaje zbiorów i normy ilościowe ich gromadzenia.

Zbiory biblioteki szkolnej obejmują głównie dokumenty piśmiennicze oraz audiowizualne w postaci płyt CD i DVD oraz kaset magnetofonowych.

1) Dokumenty piśmiennicze

 1. wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, atlasy, tablice matematyczne
  i wzory fizykochemiczne, poradniki, encyklopedie, leksykony itp.) w ilości wystarczającej na wyposażenie księgozbioru podręcznego i pracowni przedmiotowych,
 2. programy szkolne dla nauczycieli,
 3. lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów,
 4. lektury uzupełniające do języka polskiego,
 5. literaturę popularnonaukową i naukową,
 6. wybrane pozycje z literatury pięknej w odpowiednich propozycjach według wieku uczniów,
 7. wydawnictwa albumowe do księgozbioru podręcznego,
 8. czasopisma specjalistyczne i ogólnopedagogiczne w tym przedmiotowo-metodyczne, wybrane czasopisma naukowe, społeczno-kulturalne, gazety,
 9. inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania,

2) Strukturę szczegółową zbiorów określają: profil szkoły, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu użytkowników do innych bibliotek, zasobność tych zbiorów i inne czynniki środowiskowe, lokalowe, regionalne.

 1. Rozmieszczenie zbiorów.

W bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów:

1) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,

2) księgozbiór podręczny na regałach w wypożyczalni i w czytelni,

3) księgozbiory wydzielone — w pracowniach przedmiotowych.

Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym. Wszystkie materiały biblioteczne opatrzone są sygnaturą.

 1. Obowiązki nauczyciela-bibliotekarza.

1) Praca pedagogiczna w czytelni obejmuje:

 1. udostępnianie zbiorów,
 2. udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
 3. rozmowy z czytelnikami o książkach,
 4. poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcania uczniów do świadomego wyboru lektury,
 5. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji (zgodnie z programem przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów w bibliotece szkolnej) w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych, lekcji bibliotecznych,
 6. udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, młodzieży potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece, pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i ewentualnie z innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz w przygotowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez kulturalno-oświatowych,
 7. informowanie nauczycieli/wychowawców o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz o stanie czytelnictwa w szkole na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
 8. prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek.

2) Prace organizacyjne obejmują:

 1. gromadzenie zbiorów,
 2. ewidencję zbiorów,
 3. opracowanie biblioteczne zbiorów: opracowanie techniczne, klasyfikowanie według systemu UKD, katalogowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w bibliotekach,
 4. konserwację zbiorów poprzez stosowanie zabiegów chroniących zbiory przed ich przedwczesnym zużyciem (obłóżka książek w folię) oraz dokonywanie napraw możliwych w warunkach szkolnych,
 5. organizację warsztatu informacyjnego poprzez wydzielanie księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie katalogów w programie MOL: alfabetycznego i rzeczowego książek,
 6. selekcję zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych) przy współudziale nauczycieli,
 7. biblioteka udostępnia zbiory 5 dni w tygodniu w ustalonych godzinach,
 8. zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania
  z nich, a także zasady rozliczania się za materiały zniszczone lub zagubione normują ogólne przepisy — regulaminy wypożyczalni i czytelni,
 9. wypożyczanie indywidualne do domu oraz udostępnianie zbiorów w czytelni obejmuje wszystkich uczniów i nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie,
 10. bibliotekarz rejestruje wypożyczenia w programie MOL, co umożliwia kontrolę obrotu materiałów bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów w bibliotece szkolnej,
 11. biblioteka prowadzi statystykę (dzienną i okresową) służącą sprawozdawczości
  i ocenie efektywności pracy bibliotekarza oraz aktywności czytelniczej.

3) Planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna obejmuje:

 1. opracowanie rocznych planów działalności biblioteki,
 2. uzgodnienie stanu majątkowego z księgowością,
 3. planowanie wydatków biblioteki,
 4. sprawozdania z pracy biblioteki dla Rady Pedagogicznej stwierdzające m.in. ocenę stanu czytelnictwa,
 5. kontrola księgozbioru,
 6. odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację biblioteki.

4) Współpraca z rodzicami, nauczycielami i instytucjami obejmuje:

 1. udostępnianie zbiorów rodzicom/ opiekunom poprzez wypożyczanie książek na kartę ucznia,
 2. wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną, a innymi bibliotekami,
 3. informowanie użytkowników o zbiorach, warsztacie informacyjnym, dniach
  i godzinach otwarcia najbliższych bibliotek i zachęcanie do korzystania z nich,
 4. udział w szkoleniach organizowanych przez inne biblioteki,
 5. uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych (wystawy, spotkania autorskie, odczyty) przygotowanych przez inne biblioteki, instytucje kultury i organizacje społeczne.
 6. Postanowienia końcowe.

1) roczny plan biblioteki zatwierdza dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna na swoich posiedzeniach plenarnych dwa razy w roku dokonuje oceny stanu czytelnictwa na podstawie przedkładanych sprawozdań przez nauczyciela-bibliotekarza,

3) księgozbiór biblioteki udostępniany jest uczniom tutejszej Szkoły oraz pracownikom pedagogicznym i administracyjnym,

4) prawo wypożyczania przysługuje uczniom w ciągu roku szkolnego, począwszy od dnia, kiedy nazwiska uczniów zostaną wpisane w dzienniki szkolne i na tej podstawie zostaną ustalone kartoteki uczniów-czytelników,

5) uczeń może jednorazowo wypożyczyć trzy książki,

6) rodzic/ opiekun ma możliwość wypożyczenia książek na kartę swojego dziecka,.

7) w niektórych przypadkach czytelnik będzie mógł pobrać więcej książek, o ile będzie to podyktowane uzasadnioną koniecznością, np. uczeń klasy maturalnej lub przygotowujący się do konkursu,

8) maksymalny czas wypożyczenia książki to trzy tygodnie,

9) za zgodą bibliotekarza termin zwrotu może być przedłużony; w przypadku zgubienia, czy zniszczenia książki, czytelnik jest obowiązany zwrócić bibliotekarce taką samą książkę, lub zastępczą, zaakceptowaną przez pracownika biblioteki,

10) czytelnik ma obowiązek utrzymania czystości czytanej książki,

11) w lokalu biblioteki i czytelni należy zachowywać ciszę,

12) nadzór bezpośredni nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor Szkoły,

13) pomocy merytorycznej i instruktażowo-metodycznej udzielają nauczyciele-doradcy bibliotekarze i wizytatorzy Kuratorium Oświaty,

14) pomocą wymienioną w powyższym punkcie mogą również służyć pracownicy bibliotek pedagogicznych,

15) kwalifikacje i normy zatrudnienia nauczycieli-bibliotekarzy określają odrębne przepisy,

16) zakres uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela-bibliotekarza ustala dyrektor Szkoły,

17) szczegółowe przepisy znajdują się w następujących dokumentach: Regulamin korzystania z wypożyczalni, Regulamin korzystania czytelni, Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych oraz Zadania nauczyciela-bibliotekarza.

Bezpieczeństwo uczniów

 • 20

 

 1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele szkoły:
 • w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący zajęcia,
 • w czasie przerw między lekcjami – nauczyciele dyżurujący,
 • w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza szkołą – nauczyciel kierownik i ustalony opiekun.
 1. Dyżury nauczycielskie w szkole rozpoczynają się na 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i odbywają się na każdej przerwie. Dyżur kończy się 15 minut po zakończeniu ostatniej lekcji.
 2. Zasady, organizacja i harmonogram dyżurów w czasie przerw miedzy lekcjami określa dyrektor szkoły.
 3. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowanie w czasie ich trwania opieki nad uczniami określają odrębne przepisy.
 4. Teren szkoły objęty jest monitoringiem kamer CCTV

 

Współpraca z rodzicami

 • 21
 1. Szkoła współpracuje z poszczególnymi rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
 2. Co najmniej cztery razy w roku szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne.
 3. Na pierwszych spotkaniach wychowawcy zapoznają rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 4. Oprócz stałych spotkań szkoła zapewnia każdemu rodzicowi możliwość uzyskania:
 • informacji na temat zachowania i postępów w nauce jego dziecka,
 • informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka.
 1. W nie cierpiących zwłoki sprawach edukacyjno – wychowawczych szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami (opiekunami) określonego ucznia.

V.                NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

Zasady zatrudniania

 • 22
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 • zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy
 • zasady zatrudniania i obowiązki pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy
 1. Wszystkich pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły kierując się przy tym:

1) odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami,

               2)   realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły,

 • bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno – moralną.
 1. Dyrektor sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy.

 

Nauczyciele

 • 23
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. W czasie prowadzenia zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i wszelkich form zajęć organizowanych przez szkołę nauczyciel odpowiada za:
  • życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  • prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i wychowawczego,
  • odpowiednie opracowanie programu nauczania,
  • wspieranie rozwoju psychologicznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
  • bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
  • dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu własnej wiedzy,
  • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
  • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
 3. W szkole tworzy się następujące zespoły przedmiotowe i zadaniowe:

1). Zespól przedmiotów humanistycznych u języków obcych

2). Zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

3). Zespół sportowy

4). Zespół przedmiotów edukacji dla bezpieczeństwa

5). Zespół diagnozy i ewaluacji

6). Zespół ds. rekrutacji

7). Zespół ds. promocji

8). Zespół ds. dokumentacji

9). Zespół wychowawczy

10). Zespół oddziałowy

 1.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek

               członków  zespołu na jeden rok szkolny.

5.Cele i zadania zespołów obejmują:

 • zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, wyboru tych programów a także korelowania treści nauczanych przedmiotów,
 • opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania i badania wyników nauczania,
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz opieki nad nauczycielami początkującymi,
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,
 • opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 1. Zespół zobowiązany  jest do dokumentowania swojej pracy i składania z niej okresowych sprawozdań Radzie Pedagogicznej.

 

 

Wychowawca klasy

 • 24
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli  uczącemu w tym oddziale. Zwany jest on wychowawcą. Dla zapewnienia ciągłości pracy  wychowawczej i uzyskania skuteczności, wychowawca prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania. Dopuszcza się możliwość zmiany wychowawcy w trakcie toku nauki a także w szczególnych przypadkach prowadzenie dwóch klas jednocześnie.
 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów,
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia.
 1. W celu realizacji zadań,  o których jest mowa w punkcie 2, powinien:
 • otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka,
 • planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnorodne formy życia zespołowego,
 • układać treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 • współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, wobec których potrzebna jest indywidualna opieka,
 • utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia ich potrzeb opiekuńczo – wychowawczych,
 • włączać rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,
 • współpracować ze wszystkimi organami w szkole, które świadczą kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów.
 1. Wychowawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić rodziców ucznia i podjąć wspólne kroki zaradcze w następujących przypadkach:
 • nadmiernej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach w szkole,
 • nadużywania alkoholu, palenia tytoniu lub używania środków odurzających,
 • łamania norm społecznego współżycia i naruszania obowiązujących w szkole regulaminów i zarządzeń,
 • zawiadomienie szkoły o popełniony przez ucznia wykroczeniu lub przestępstwie,
 • ukarania karą dyscyplinarną, na prośbę innego nauczyciela,
 • stwierdzenia pogorszenia stanu zdrowia,
 • złych ocen cząstkowych,
 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 2. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej oddziału tj. dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne.

 

 

Pedagog

 • 24 a

Do zadań pedagoga szkolnego należy  w szczególności:

1)     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2)    określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;

3)     organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców , nauczycieli ;

4)   podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających
z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki
w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5)    wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczego  szkoły  i szkolnego programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

6)     planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zasadzie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;

7)    działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8)   dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole;

9)    systematyczne dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole;

10) wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych;

11)  kontroluje realizację obowiązku nauki;

12)  w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym i policją

 

 

Rzecznik Praw Ucznia

 • 24 b
 1. Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską w drodze tajnego głosowania.

Powołany jest on do:

 • przeciwdziałania łamaniu praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz praw dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka
 • podejmowania działań na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego
  i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności
 • reprezentowania interesów uczniów przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją Szkoły
 • informowania uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
 • podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia
 • rozwiązywania spraw spornych
 1. W jakich sytuacjach należy zwrócić się do rzecznika Prawa Ucznia?

Uczeń może zwrócić się do Rzecznika w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu – grupy uczniów, nawet całej klasy.

Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał no. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający Czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów może zgłosić się do Rzecznika.

 1. Tryb postępowania w sytuacjach problemowych.

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji.

Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

 

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

 

Prawa i obowiązki ucznia.

 • 25
 • Uczeń szkoły ma prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
  • życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
  • swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  • rozwijania zainteresowań,
  • sprawiedliwej i obiektywnej i jawnej oceny,
  • pomocy w przypadkach wystąpienia trudności w nauce,
  • korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego.
  • Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
  • korzystania z pomocy stypendialnej,
  • odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych
  • składania skargi poprzez Rzecznika Praw Ucznia w przypadku naruszenia jego praw
 1. Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:

 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych

a/ nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych do dwóch dni może usprawiedliwić rodzic/opiekun prawny, nieobecności powyżej dwóch dni usprawiedliwia się na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia organizacji, która ucznia zwalnia

b/ termin dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności ustala się na 7 dni od momentu powrotu ucznia do szkoły

c/ w wypadku dłuższej nieobecności, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do telefonicznego lub osobistego poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły

 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • wystrzegania się szkodliwych nałogów
 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój psychiczny
 • uczeń zobowiązany jest do schludnego wyglądu (szczegółowo przedstawia to Regulamin Uczniowski)
 • w budynku szkolnym obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, zakaz dotyczy zajęć lekcyjnych; podczas przerw z telefonów komórkowych można korzystać w sklepiku-barku szkolnym
 • dbać o honor i tradycję szkoły
 • podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

3.Rekrutację uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 prowadzi                                      Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna. Pracuje ona na zasadach ujętych w odrębnych przepisach.

VII. ZASADY WEWNATRZSZKOLNEGO OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA, PROMOWANIA , NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW

 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 • 26

 

 1. Podstawa prawna

Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowano zgodnie z:  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz. 562) z późniejszymi zmianami i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2),      

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem 15 października 2004 roku.
 2. Postanowienia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązują nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 4. Propozycja uwag, wniosków i zmian do obowiązującego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania mogą zgłaszać:
 5. Rada Pedagogiczna,
 6. ---
 7. Rada Rodziców,
 8. Samorząd Uczniowski.

III. Cele oceniania wewnątrzszkolnego

1.Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. zachowanie ucznia.

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

5.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz o postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, o wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 6. dostarczenie uczniowi informacji o jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych,
 7. dostarczenie uczniowi informacji o skuteczności wybranych metod uczenia się.

 

IV. Ocena a dostosowanie wymagań

1.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zawartych w przepisach szczegółowych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
 2. ustalenie kryteriów oceniania z zachowania zawartych w przepisach szczegółowych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według zasad zawartych w przepisach szczegółowych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 5. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z możliwością korzystania z systemem rang oraz rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z systemem punktowym przyjętym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
 6. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, zawartych w przepisach szczegółowych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2.
 8. Ocena obejmuje wymagania programowe i uwzględnia takie czynniki jak: psychofizyczne możliwości ucznia, wkład pracy, systematyczność, postępy.
 9. Ocena służy wspieraniu szkolnej kariery ucznia, monitorowaniu jego postępów, określeniu indywidualnych potrzeb i podnoszeniu motywacji do uczenia się.
 10. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, a także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
 11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie orzeczenia.
 12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 15. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.
 16. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie orzeczenia.
 17. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

V. Obowiązki nauczyciela przy ustalaniu oceny

 

1.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz      ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Oceny są jawne dla ucznia i rodziców (prawnych opiekunów).
 6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie oceny może odbyć się w formie ustnej w obecności zainteresowanych lub w formie pisemnej.
 7. Na początku każdego roku szkolnego, nauczyciel przedmiotu określa zasady przeprowadzenia i oceniania pisemnych prac kontrolnych. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel ma obowiązek udostępnić uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom na zasadach określonych w przepisach szczegółowych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

 

VI. Tryb oceniania

 

 1. Nauczyciel ustala ocenę bieżącą, śródroczną i roczną na podstawie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o których informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na początku każdego roku szkolnego.
 2. Szkolny tryb klasyfikowania obejmuje jedną ocenę śródroczną oraz ocenę roczną. Termin zakończenia pierwszego semestru (ocena śródroczna) oraz zakończenia roku szkolnego (ocena roczna) określony zostaje na początku każdego roku szkolnego
 3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zgodnie z systemem punktowym (patrz: Przepisy szczegółowe) – śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Przy wystawianiu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych nauczyciel może korzystać z systemu rang.
 4. Klasyfikacja roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zgodnie z systemem punktowym (patrz: Przepisy szczegółowe)– rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z zajęć edukacyjnych nauczyciel może korzystać z systemu rang.
 5. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne z minimum trzech ocen bieżących w każdym semestrze, jeżeli odbywają się one w wymiarze jednej godziny tygodniowo lub minimum czterech ocen bieżących w każdym semestrze, jeżeli zajęcia edukacyjne odbywają się w wymiarze dwóch lub więcej godzin tygodniowo.
 6. Na dwa tygodnie przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia w formie ustnej na lekcji o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 7. 7. Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych  lub nieklasyfikowaniu, w formie ustnej na zebraniu z rodzicami potwierdzonej wpisem w dzienniku szkolnym lub pisemnej w przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu.

Najpóźniej na 7 dni przed końcoworocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia o wystawionych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach  z zajęć edukacyjnych  oraz proponowanej ocenie z zachowania w formie ustnej na zajęciach lekcyjnych wpisując proponowaną ocenę w dzienniku lekcyjnym.

Poinformowanie, nie jest równoznaczne z wystawieniem ocen. Uczeń, który w okresie od poinformowania o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej do jej wystawienia obniży zasób wiedzy i umiejętności lub przestanie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, może otrzymać niższą ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej.

7a. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który ł tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (patrz : Egzamin klasyfikacyjny).
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 3. Uczeń ma prawo do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena roczna jest jego zdaniem lub zdaniem rodziców zaniżona.
 4. Prawo do egzaminu sprawdzającego przysługuje uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz uczestniczył czynnie w ponad 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu nauczania.
 5. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie niedostateczne oceny semestralne(roczne) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (patrz: Odwołanie od trybu ustalania oceny).

  

VII. Skala ocen

 

 1. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
 2. stopień celujący – 6,
 3. stopień bardzo dobry – 5,
 4. stopień dobry – 4,
 5. stopień dostateczny – 3,
 6. stopień dopuszczający – 2,
 7. stopień niedostateczny – 1

i zgodnie z systemem rang.

W ustaleniu oceny bieżącej nauczyciel może uwzględnić znaki „+”oraz „-‘, natomiast nie może ich stosować przy ustalaniu ocen śródrocznej i rocznej.

W dokumentacji szkolnej oceny kończące I semestr oraz II semestr w dziennikach i arkuszach ocen wpisuje się w pełnym brzmieniu, a oceny bieżące - cząstkowe w dzienniku wystawia się systemem cyfrowym.

Przy zapisie ocen w dzienniku obowiązuje kolorystyczne różnicowanie ocen:

 • całogodzinne pisemne prace kontrolne – kolor czerwony,
 • inne pisemne prace ucznia – kolor zielony,
 • ustne wypowiedzi ucznia oraz inne formy kontroli – kolor niebieski lub czarny.
 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 3. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 4. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
 5. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 6. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 7. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 8. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 9. okazywanie szacunku innym osobom.
 10. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się zgodnie z systemem punktowym, według następującej skali:
 11. wzorowe,
 12. bardzo dobre,
 13. dobre,
 14. poprawne,
 15. nieodpowiednie,
 16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 17. oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych,
 18. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 19. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganą roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

VIII. Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, w przypadku, gdy:
 5. zaistniały u ucznia trudne, udokumentowane przypadki losowe zgłoszone wychowawcy w momencie zaistnienia,
 6. b) inne udokumentowane przypadki losowe.
 7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 8. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
 9. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla uczniów, o którym mowa w pkt5 ppkt b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez, dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,

9a. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 5 ppkt b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

                kierownicze – jako przewodniczący komisji

 1. b) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie

                nauczania dla odpowiedniej klasy.

9b. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt 5 ppkt b, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zawarć egzamin w ciągu jednego dnia

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 13.
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 6. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem (patrz: Odwołanie od trybu ustalenia oceny).

 

IX. Egzamin poprawkowy

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. W skład komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy wchodzą:
 5. dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 6. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
 7. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. Możliwości edukacyjne ucznia przedstawia radzie pedagogicznej wychowawca uwzględniający opinie nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne i opinię pedagoga szkolnego.

X. Egzamin sprawdzający

 

 1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.
 2. Prawo do egzaminu sprawdzającego przysługuje uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz uczestniczył czynnie w ponad 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu nauczania. Przez czynne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych należy rozumieć podleganie bieżącej ocenie z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 3. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie niedostateczne oceny końcoworoczne.
 4. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły najpóźniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny.
 5. 5. Egzamin sprawdzający odbywa się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
 6. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.

 1. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:

- dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą - jako przewodniczący komisji,

- nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator,

- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.

W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu:

- wychowawca klasy,

- rodzic - na swój wniosek,

- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, uczący w ZSO Nr 2 w Kwidzynie - na wniosek egzaminatora lub rodzica.

 1. Nauczyciel uczący ucznia, może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły).
 2. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego komisja może:
 3. podwyższyć ocenę, w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu
 4. pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela, w przypadku negatywnego wyniku
 5. Ustalona ocena jest ostateczna.

XI. Ocena zachowania

 

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
 2. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym rozumiane jako:
  • systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne,
  • usprawiedliwianie każdej nieobecności,
  • dbanie o mienie własne, innych osób oraz mienie wspólne,
  • otaczanie troską sprzętu, pomocy naukowych oraz urządzeń wspólnego użytku,
  • odpowiedzialność fizyczną i materialną za szkody wyrządzone z winy ucznia na terenie szkoły,
  • dbałość o honor i tradycje szkoły,
  • wywiązywanie się z zadań powierzonych przez klasę, szkołę i organizacje uczniowskie,
  • odnoszenie się z szacunkiem do własnej pracy, pracy kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, rodziców oraz innych ludzi,
 3. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych poprzez:
  • zachowanie się w każdej sytuacji w sposób nie uwłaczający godności drugiego człowieka,
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów, szanowanie poglądów innych ludzi,
  • przeciwdziałanie wszelkim przejawom pomocy, brutalności i naruszania zasad współżycia w zespole,
  • umiejętność współżycia w społeczności klasowej i szkolnej,
  • uczciwość w postępowaniu,
  • poprawne i kulturalne posługiwanie się językiem ojczystym,
  • właściwe zachowanie w szkole, domu, na ulicy i w miejscach użyteczności publicznej,
  • poszanowanie godności ludzkiej,
  • przyjmowanie odpowiedzialności za własne czyny,
  • nieuleganie nałogom i pomoc innym w rezygnacji z nich,
  • dbałość o własne zdrowie i zdrowie kolegów, dbałość o bezpieczeństwo własne i innych osób,
  • dbałość o czysty i schludny wygląd,
  • troskę o czystość i porządek na terenie szkoły.
 1. Uczeń, który ma zachowanie wzorowe:
 • w szkole i poza nią zachowuje się bez zarzutu,
 • ma nienaganny stosunek do obowiązków szkolnych,
 • legitymuje się bardzo dobrą frekwencją,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.
 1. 3. Uczeń, który ma zachowanie bardzo dobre:
 • w szkole i poza nią zachowuje się bez większych zastrzeżeń,
 • z obowiązków szkolnych wywiązuje się w sposób zadawalający,
 • legitymuje się bardzo dobrą frekwencją,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.
 1. Uczeń, który ma zachowanie dobre:
 • w szkole i poza nią zachowuje się kulturalnie,
 • z obowiązków szkolnych wywiązuje się zazwyczaj w sposób zadawalający,
 • otrzymał więcej uwag pozytywnych niż negatywnych, uwagi negatywne są jednostkowe i nie dotyczą poważnego naruszenia norm etycznych i dobrych obyczajów,
 • legitymuje się dobrą frekwencją,
 • uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.
 1. Uczeń, który ma zachowanie poprawne:
 • w szkole i poza nią zachowuje się w sposób nie naruszający poważnie norm etycznych i dobrych obyczajów,
 • zazwyczaj wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 • otrzymał niewiele uwag negatywnych, uwagi te nie dotyczą poważnego naruszenia norm etycznych i dobrych obyczajów,
 • legitymuje się dobrą frekwencją,
 • uczestniczy w zajęciach szkolnych i poza szkolnych w sposób nie budzący poważniejszych zastrzeżeń.
 1. Uczeń, który ma zachowanie nieodpowiednie:
 • w szkole i poza nią zachowuje się w sposób naruszający normy etyczne i dobre obyczaje,
 • ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
 • legitymuje się słabą frekwencją,
 • brak aktywności podczas uczestnictwa w zajęciach szkolnych i poza szkolnych.
 1. Uczeń, który ma zachowanie naganne:
 • w szkole i poza nią zachowuje się w sposób naruszający normy etyczne i dobre obyczaje i (lub) w sposób naruszający przepisy prawa,
 • ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
 • otrzymuje uwagi negatywne, zwłaszcza dotyczące poważnego naruszenia norm etycznych i dobrych obyczajów,
 • legitymuje się bardzo słabą frekwencją, brak aktywności podczas uczestnictwa w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.

 

XII. Tryb ustalenia oceny zachowania

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając punkty dodatnie i ujemne uzyskane przez ucznia. Suma punktów przekłada się na ocenę zachowania (patrz: Przepisy szczegółowe).
 2. Z wystawioną oceną zachowania wychowawca ma obowiązek zapoznać ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem (patrz: Odwołanie od trybu ustalenia oceny).

 

XIII. Odwołanie od trybu ustalenia oceny

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 3. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
 4. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 5. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin Sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.W skład komisji wchodzą:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  • dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  • dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  • wychowawca klasy,
  • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  • pedagog,
  • psycholog,
  • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  • przedstawiciel rady rodziców.
 1. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 2. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

XIV. Zasady promowania

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej( z zastrzeżeniem Rozdział VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26 Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział VII Skala ocen pkt 6 i podrozdział XIV Zasady promowania  pkt 7).
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1 nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem

4a. Do średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) wlicza się oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych (jeżeli uczeń na nie uczęszczał) oraz religii/etyki (jeżeli uczeń na nie uczęszczał)

 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych (jeżeli na nie uczęszczał) oraz religii/etyki (jeżeli na nie uczęszczał) uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych (jeżeli na nie uczęszczał), których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania

realizowane w klasie programowo wyższej.

 1. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 odbywają się spotkania z wychowawcą i konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
 2. Na pierwszym zebraniu rodzicielskim, w każdym roku szkolnym, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o terminach wszystkich spotkań z wychowawcą i konsultacji z nauczycielami przedmiotów odbywających się w danym roku szkolnym.
 3. Na każdym spotkaniu rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 4. Na dwa tygodnie przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w formie ustnej o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 5. Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych w formie ustnej na zebraniu z rodzicami potwierdzonej wpisem w dzienniku szkolnym lub pisemnej w przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu.

 

XVI. Przepisy szczegółowe

 

 1. Każdy uczeń na początku roku szkolnego jest poinformowany przez nauczyciela przedmiotu o wymaganiach obowiązujących zgodnie z kryteriami i zasadami przyjętymi w przedmiotowych systemach oceniania
 2. Przyjęto trzy rodzaje kontroli osiągnięć szkolnych uczniów:
 • kontrolę wstępną, na początku roku szkolnego, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności ucznia w klasie pierwszej i ustalić stopień intensywności powtórek oraz zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej klasy (test diagnozujący dla klas pierwszych),
 • systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela, rodziców) o tym, co uczeń już umie,
 • kontrolę podsumowującą jako maturę próbną, określającą stopień osiągnięcia założonych celów po trzyletnim okresie kształcenia.
 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zastosowanie rang (ważności oceny) do wystawienia oceny semestralnej i rocznej. Pozwala on uczniowi na kierowanie własnym procesem uczenia się.
 2. Formy kontroli osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz przypisane im rangi są właściwe dla danego przedmiotu i zawarte w odrębnych przedmiotowych systemach oceniania (patrz: Przedmiotowe systemy oceniania).

O innych niż przewidziane formy aktywności nauczyciel informuje uczniów podając rangę przed wykonaniem przez nich pracy.

 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zawiera kontrakt z uczniem, który obejmuje następujące warunki:
  1. Ocenianiu podlegają wiedza i umiejętności ucznia.
  2. Ocenianiu podlegają wszystkie obszary aktywności ucznia.
  3. Wszystkie prace klasowe są obowiązkowe.
 2. Każdą pracę klasową można poprawić w wyznaczonym terminie przez nauczyciela.
 3. Przy poprawianiu prac klasowych w drugim terminie zmienia się ranga oceny.
 4. Poprawę każdej pracy klasowej można pisać tylko raz.
 5. Każda ocena jest wpisana do dziennika i liczona do średniej semestralnej lub rocznej
 6. Wszelkie próby ściągania lub podpowiadania na pracy klasowej lub innej formie sprawdzenia wiadomości są równoznaczne z oceną niedostateczną.
 7. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową i poprawę, to nie uzyskuje oceny, ale ranga tej pracy znajdzie się w sumie rang otrzymanych ocen.
 8. Uczeń nie ma możliwości poprawiania prac na tydzień przed klasyfikacją.
 9. Każda praca klasowa poprzedzona jest zapowiedzią udokumentowaną wpisem w dzienniku.
 10. Sprawdzone i ocenione prace pisemne przedstawiane są uczniowi po upływie maksymalnie 3 tygodni od ich napisania. Mogą być udostępniane w następujący sposób:
 • do wglądu na lekcji,
 • na prośbę ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) wypożyczone na okres nie dłuższy niż 1 tydzień,
 • na prośbę ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) w formie kserokopii lub kopii na nośniku cyfrowym

Przy udostępnianiu prac uwzględnia się regulacji zawarte w ustawie o prawie autorskim, ze szczególnym uwzględnieniem bezwarunkowego zakazu publikacji w mediach elektronicznych lub tradycyjnych bez zgody autora zadań, arkuszy bądź testów

 1. Wszystkie prace klasowe nauczyciel przechowuje przez okres jednego roku szkolnego.
 2. W przypadku, gdy uczeń był nieobecny na pracy klasowej z powodu reprezentowania w tym czasie szkoły lub dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole, na poprawie otrzymuje rangę jak na pierwszym terminie pracy klasowej.
 3. Pozostałe formy sprawdzenia wiadomości np. kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe... nie podlegają poprawie.
 4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.
 • Musi to zrobić przed jej rozpoczęciem i nie dotyczy ono prac klasowych.
 • Ilość nieprzygotowań w ciągu semestru (roku szkolnego) określa indywidualnie każdy nauczyciel (Przedmiotowe systemy oceniania).
 1. Podstawą wystawienia oceny semestralnej powinny być minimum trzy oceny cząstkowe (jeśli zajęcia lekcyjne odbywają się raz w tygodniu) lub cztery (jeśli zajęcia lekcyjne odbywają się częściej niż raz w tygodniu) uzyskane z różnych form kontroli osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 2. 7. Ocenianie prac pisemnych odbywa się według następującej skali procentowej:

  100 – 95 %    celujący

                             94 – 85 %     bardzo dobry

                             84 – 70 %     dobry

                             69 – 55 %     dostateczny

                             54 – 40 %     dopuszczający

                             39 – 0  %       niedostateczny

Powyższa skala dotyczy ocen z prac pisemnych, obejmujących więcej niż  3  jednostki tematyczne ( prace klasowe, testy rozdziałowe, testy semestralne i roczne,  egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne oraz inne prace pisemne trwające dłużej niż 30 minut.

 1. Oceny końcowe za poszczególne semestry ustala się na podstawie tzw. systemu rang według następujących przedziałów:

                   6,0 – 5,51     celujący

                   5,5 – 4,51     bardzo dobry

                   4,5 – 3,51     dobry

                   3,5 – 2,51     dostateczny

                   2,5 – 1,75     dopuszczający

                            poniżej  1,75     niedostateczny

 1. Ocenom cząstkowym przypisuje się rangi  1 – 6 (prace klasowe, testy, arkusze maturalne – ranga 5;  konkursy i olimpiady – ranga 6).Pozostałe rangi według PSO

 

 1. Ocenę z przedmiotu prowadzonego przez 2  lub więcej nauczycieli ustalają wspólnie nauczyciele uczący tego przedmiotu
 2. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł napisać pracy z całą klasą, zobowiązany jest napisać ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później jednak niż w ciągu 4 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 1. Poprawa pracy klasowej nie jest obowiązkowa.
 1. Termin i formę poprawy oceny z pracy klasowej wyznacza nauczyciel (prace pisane niesamodzielnie nie podlegają poprawie).
 1. Pozostałe oceny uczeń może poprawić, jeżeli nauczyciel wyrazi na to zgodę.
 1. Ocena uzyskana w wyniku poprawy jest odnotowywana w dzienniku obok oceny uzyskanej za pierwszym razem.
 1. Ocenione prace pisemne przedstawiane są uczniowi do wglądu podczas lekcji w terminie 3 tygodni.
 1. Jeżeli ocena została ustalona niezgodnie z powyższymi kryteriami, uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny  może odwołać się do Dyrektora Szkoły.
 1. Powyższe ustalenia należy przekazać uczniom na pierwszych zajęciach wszystkich przedmiotów oraz godzinach wychowawczych.

                                                                                                                                     

XVII. Formy sprawdzania osiągnięć

 1. Praca klasowa – obejmuje wiadomości i umiejętności z działu lub innej określonej przez nauczyciela jednostki 9np. epoki, jednego twórcy). Może przybierać różne formy. Jest zapowiedziana 2 tygodnie wcześniej.

1a. Arkusz maturalny i testy obejmujące wiadomości umiejętności z całego semestru lub z całego roku

 1. Sprawdzian – może obejmować inny ustalony przez nauczyciela zakres materiału (np. wzory, słówka, idiomy) i jako taki powinien być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. Nie może natomiast obejmować większej partii materiału np. działu.
 2. Kartkówka – obejmuje ściśle określoną przez danego nauczyciela jednostkę materiału (np. 3 lekcje) i jako taka może być realizowana bez zapowiedzi.
 3. Odpowiedź ustna – może obejmować 3 jednostki lekcyjne. Czas jej trwania nie powinien przekraczać 10 minut.
 4. Prezentacja na zadany wcześniej temat – nauczyciel podaje temat najmniej na dwa tygodnie przed prezentacją. Uczeń otrzymuje najwyższe oceny, jeżeli całą prezentację przygotował samodzielnie, tzn.: zebrał materiał, przygotował materiały, opracował bibliografię, zadbał o estetykę języka i szaty graficznej.
 5. Praca domowa
 • sprawdzająca rozumienie tematu lekcji – może być zadawana po każdym zrealizowanym temacie
 • uzupełniająca
 • rozszerzająca
 • badawcza – z precyzyjnie określonym przez nauczyciela czasem badań oraz datą i sposobem prezentacji wniosków
 • kształcąca umiejętność analizy i syntezy
 • wzbogacająca zasób słownictwa
 • podnosząca kreatywność i umiejętność pracy zespołowej
 • podnosząca stopień rozumienia tekstu pisanego poprzez odwołanie się do podręcznika lub innych źródeł, wpływająca na umiejętność samokształcenia.
 1. W ciągu tygodnia mogą być najwyżej dwie prace klasowe.

Są dwa tygodnie na oddanie poprawionych prac klasowych, a cztery tygodnie dłuższych form wypowiedzi przy obecności nauczyciela i klasy.

 

 

 

 

 

 

XVI. Nagrody, wyróżnienia i kary

 

 • 26 a
 1. Wyróżnienia i kary

 

 1. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowanie, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczeń, który na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowanie, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły wyróżnieniem.
 3. Za wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu w rocznej klasyfikacji dotyczącej promowania, a w przypadku klas programowo najwyższych – ukończenia szkoły oraz inne osiągnięcia uczeń może uzyskać pochwałę wraz z nagrodą rzeczową.
 4. O przyznaniu wyróżnienia decyduje wychowawca lub nauczyciele poszczególnych przedmiotów, a ogłasza je dyrektor szkoły w trakcie uroczystego apelu związanego z zakończeniem roku szkolnego.
 5. Wyróżnienie w formie pochwały wraz z nagrodą rzeczową może otrzymać uczeń, który otrzymał z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą i uzyskał średnią ocen powyżej 4,0; lub otrzymał z zachowania ocenę co najmniej dobrą i odniósł znaczący sukces reprezentując szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych lub innych formach współzawodnictwa; otrzymał z zachowania ocenę wzorową i szczególnie wyróżnił się np.:
  w pracach Samorządu Uczniowskiego.
 6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 7. Uczeń kończący szkołę może otrzymać Nagrodę Patrona Szkoły przyznawaną w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych. Szczegółowe kryteria określa Regulamin przyznawania Nagrody im. S. Wyspiańskiego.

       III. Kary

 

 1. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają przepisów zawartych w STATUCIE szkoły, stosuje się następujące kary:
  • upomnienie wychowawcy klasy lub trenera
  • nagana wychowawcy klasy lub trenera
  • nagana dyrektora szkoły
  • nagana dyrektora z ostrzeżeniem
  • przeniesienie do innej klasy/szkoły o podobnym profilu kształcenia
  • skreślenie z listy uczniów
 2. Skreślenie z listy uczniów za:

1)  powtórne wykroczenie ukarane poprzednio naganą pisemną

2) spożywanie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły, wycieczkach, biwakach i imprezach o charakterze rozrywkowym     

                         organizowanych przez szkołę,

                               3)   zażywanie, posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających

                         4)   organizowanie aktów przemocy

                         5)   uczestniczenie w działalności przestępczej

                         6)   rażące naruszenie statutu i dobrego imienia Szkoły

                         7)   wszystkie inne niedopuszczalne formy złego zachowania się w życiu

                         8)   nieusprawiedliwione opuszczenie powyżej 70 godzin lekcyjnych

 1. Przewiduje się kary dodatkowe, które mogą zastąpić powyższe kary decyzją Rady Pedagogicznej po uprzednim wnikliwym i indywidualnym rozpatrzeniu wykroczenia ucznia. Mogą to być:

                         1)   przeniesienie z klasy do klasy

 • zakaz udziału  w   wycieczkach, biwakach  i  imprezach o charakterze

rozrywkowym organizowanych przez szkołę,

 • praca na rzecz szkoły i społeczności.
 1. Wszystkim karom może towarzyszyć obniżenie oceny ze sprawowania, zgodnie z wewnętrznym systemem oceniania.
 2. Wszystkim karom towarzyszy pisemne powiadomienie rodziców ukaranego ucznia.

Tryb skreślenia ucznia z listy szkoły.

Skreślenie ucznia z listy może nastąpić na wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela jeśli podejmowane wcześniej zaradcze środki wychowawcze nie przyniosły pozytywnych rezultatów. O skreśleniu ucznia z listy decyduje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego.

 1. Wychowawca ma obowiązek wysłania pisemnego zawiadomienia do rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu skreśleniem ucznia z listy szkoły.
 2. Wychowawca ma obowiązek przedstawić pisemny wniosek o skreślenie z listy uczniów przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego.
 3. Samorząd Uczniowski w ciągu siedmiu dni opiniuje wniosek i przekazuje go do Dyrektora Szkoły i wychowawcy klasy.
 4. Nauczyciel na Radzie Pedagogicznej poddaje pod głosowanie wniosek o skreślenie z listy uczniów.
 5. Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela podejmuje uchwałę o skreśleniu ucznia z listy.
 6. Dyrektor Szkoły wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy.

 

Tryb odwołania od kary

 

 1. Uczeń ma prawo do dowołania się od decyzji o karze.
 2. Odwołanie powinno mieć formę pisemną i winno być skierowane do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia poinformowania ucznia o karze.
 3. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia.
 4. Ostateczną decyzję Dyrektor Szkoły podejmuje po konsultacji z wychowawca ucznia lub pedagogiem szkolnym, rzecznikiem praw ucznia, przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, Radą Pedagogiczną.
 5. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia poinformowania o karze.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Pieczęcie szkoły

 • 27

 

 1. Szkoła używa następujące pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. II Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego posiada własny sztandar.
 1. Uroczystości szkolne i państwowe przeprowadza się na zasadach ogólnie przyjętych w szkołach. Ogólnoszkolny charakter nadaje się następującym uroczystościom:
 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • ślubowanie klas pierwszych.
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Zmiana Statutu Szkoły następuje w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
 4.  Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia:
 • o szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.

 

 

 

Wprowadzone zmiany:

1). W parafie 6 pkt 3 dodaje się podpunkt  b) Lider.

2). Paragraf 26 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały nr 2/2004r. Rady Szkoły ZSO nr 2 w Kwidzynie.

3). Wprowadza się paragraf  13 i 26a, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały nr 2/2004r. Rady Szkoły ZSO nr 2 w Kwidzynie.

4). W paragrafie 26 Rozdz.IV ust.1 pkt e i Rozdz.VII dodaje się ust.6 i 7 w brzmieniu zgodnym z uchwałą nr 1/2006 Rady Szkoły ZSO nr 2 w Kwidzynie

5). Paragraf 10 i 25 p.2 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały nr 1/2007 Rady Szkoły ZSO nr 2 w Kwidzynie

6). paragraf 25 i 26 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, dodaje się paragraf 24a zgodnie z załącznikiem nr 3, do paragrafu 26a dodaje się artykuł II a zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr 2/2007 Rady Szkoły ZSO nr 2 w Kwidzynie

Zmiany w Statucie wchodzą w życie dnia 26 listopada 2007r.

 

 

 

Wprowadzone zmiany:

 

W rozdziale I Postanowienia ogólne § 2 Nazwa szkoły pkt 2 dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

3) Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie

W rozdziale I Postanowienia ogólne § 3 Informacje o szkole pkt 4 zmienia się  ppkt 4 nadając mu brzmienie:

 • realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów ustalone przez MEN,

W rozdziale II Cele i zadania szkoły § 4 Cele pkt 1 dodaje się  ppkt 10 nadając mu brzmienie:

10). kształcenie utalentowanej sportowo młodzieży z zapewnieniem  optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych   z realizacją innych zajęć dydaktycznych.

W rozdziale III Organy Szkoły § 6 Rodzaje organów pkt 3 skreśla się ppkt b

W rozdziale III Organy Szkoły skreśla się § 13

W rozdziale IV Organizacja szkoły § 14 Zasady ogólne zmienia się  pkt 2 nadając mu brzmienie:

 1. Szczegółową organizację nauczania, szkolenia sportowego, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.

W rozdziale IV Organizacja szkoły § 15 Zasady ogólne zmienia się  pkt 2 nadając mu brzmienie:

 1. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi 25 do 35 uczniów, a w oddziałach sportowych wynosi powyżej 20 uczniów. Jeżeli liczba uczniów w oddziale jest niższa niż 18 uczniów dopuszcza się łączenie klas o podobnych przedmiotach wiodących.

W rozdziale IV Organizacja szkoły § 16 Organizacja zajęć dodaje się pkt 5, 6, 7 w brzmieniu:

 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi w Sportowym Liceum co najmniej 10 godzin.
 2. Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w Liceum, o którym mowa w pkt5 dokonuje dyrektor Liceum w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia sportowego, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, dyscypliny lub dziedziny sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów z zastrzeżeniem pkt.7
 3. W ramach ustalonego, zgodnie z pkt. 6 tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły.

W rozdziale IV Organizacja szkoły skreśla się § 19

W rozdziale V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  § 23 Nauczyciele

 zmienia się pkt 3,4,5,6 nadając mu brzmienie:

 1. W szkole tworzy się następujące zespoły  przedmiotowe:
 • zespół przedmiotów humanistycznych i języków obcych,
 • zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczy i sportowy.
 1. Pracą zespołu  kieruje powołany przez dyrektora szkoły na jeden rok przewodniczący.
 2. Cele i zadania zespołów obejmują:
 • zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, wyboru tych programów a także korelowania treści nauczanych przedmiotów,
 • opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania i badania wyników nauczania,
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz opieki nad nauczycielami początkującymi,
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,
 • opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 1. Zespół zobowiązany  jest do dokumentowania swojej pracy i składania z niej okresowych sprawozdań Radzie Pedagogicznej.

 

 

W rozdziale V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  § 24a Rzecznik Praw Ucznia

 zmienia się numerację na § 24b

W rozdziale V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  zmienia się § 24a  nadając mu brzmienie:

Pedagog

 • 24 a

Do zadań pedagoga szkolnego należy  w szczególności:

1)     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2)    określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;

3)     organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców , nauczycieli ;

4)   podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających
z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki
w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5)    wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczego  szkoły  i szkolnego programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

6)     planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zasadzie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;

7)    działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8)   dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole;

9)    systematyczne dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole;

10) wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych;

11)  kontroluje realizację obowiązku nauki;

12)  w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym i policją

W rozdziale VI Uczniowie szkoły § 25 Prawa i obowiązki ucznia pkt 3 dodaje się ppkt 7 w brzmieniu:

7) Kandydaci do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego).

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział VI Tryb Oceniania dodaje się ppkt 7a w brzmieniu:

7a. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który ł tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział VI Tryb Oceniania zmienia się pkt 9 nadając mu brzmienie:

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział VII Skala ocen dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganą roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział VIII Egzamin Klasyfikacyjny pkt 5 dodaje się ust.5a w brzmieniu:

5.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla uczniów, o którym mowa w pkt5 ppkt b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział VIII Egzamin Klasyfikacyjny zmienia się  pkt 8 nadając mu brzmienie:

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział VIII Egzamin Klasyfikacyjny dodaje się  pkt 9a i 9b w brzmieniu:

9a. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 5 ppkt b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

                kierownicze – jako przewodniczący komisji

 1. b) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie

                nauczania dla odpowiedniej klasy.

9b. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt 5 ppkt b, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zawarć egzamin w ciągu jednego dnia

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział IX Egzamin Poprawkowy zmienia się  pkt 1 nadając mu brzmienie:

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział IX Egzamin Poprawkowy zmienia się  pkt 7 nadając mu brzmienie:

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. Możliwości edukacyjne ucznia przedstawia radzie pedagogicznej wychowawca uwzględniający opinie nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne i opinię pedagoga szkolnego.

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział XIII Odwołanie od trybu ustalenia oceny zmienia się  pkt 3 nadając mu brzmienie:

 1. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin Sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział XIV Zasady promowania zmienia się  pkt 1, 4 i 4a nadając mu brzmienie:

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej( z zastrzeżeniem Rozdział VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26 Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział VII Skala ocen pkt 6 i podrozdział XIV Zasady promowania  pkt 7).
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem

4a. Do średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) wlicza się oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych (jeżeli uczeń na nie uczęszczał) oraz religii/etyki (jeżeli uczeń na nie uczęszczał)

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział XIV Zasady promowania dodaje  się  pkt 7 nadając mu brzmienie:

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania

realizowane w klasie programowo wyższej.

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział XVI Nagrody, wyróżnienia i kary § 26a I.Wyróżnienia i kary zmienia się  pkt 7 nadając mu brzmienie:

 1. Uczeń kończący szkołę może otrzymać Nagrodę Patrona Szkoły przyznawaną w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych. Szczegółowe kryteria określa Regulamin przyznawania Nagrody im. S. Wyspiańskiego.

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział XVI Nagrody, wyróżnienia i kary § 26a I.Wyróżnienia i kary § 26a  skreśla się II i IIa

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział XVI Nagrody, wyróżnienia i kary § 26a  pkt III. Kary  zmienia się pkt 1 ppkt 1 i 2 nadając im brzenie:

 1. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają przepisów zawartych w STATUCIE szkoły, stosuje się następujące kary:
 • upomnienie wychowawcy klasy lub trenera
 • nagana wychowawcy klasy lub trenera

 

W rozdziale VII Zasady wewnatrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania , nagradzania i karania uczniów § 26  Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział podrozdział XVI Nagrody, wyróżnienia i kary § 26a  pkt III. Kary  skreśla się pkt 6

W rozdziale VIII Postanowienia końcowe zmienia się  § 27 Pieczęcie szkoły  nadając mu brzmienie:

 • 27

 

 1. Szkoła używa następujące pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. II Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego posiada własny sztandar.
 1. Uroczystości szkolne i państwowe przeprowadza się na zasadach ogólnie przyjętych w szkołach. Ogólnoszkolny charakter nadaje się następującym uroczystościom:
 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • ślubowanie klas pierwszych.
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Zmiana Statutu Szkoły następuje w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
 4.  Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia:
   • o szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.

Zmiany w Statucie wchodzą w życie dnia 2 listopada 2010r.

 

 

Wprowadzone zmiany:

 

W rozdziale III Organy Szkoły § 6 Rodzaje organów w pkt.1 skreśla się ppkt. C.

W rozdziale III Organy Szkoły §7 Dyrektor szkoły w pkt.2 skreśla się ppkt.b, a pakt. c otrzymuje brzmienie: współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

W rozdziale III Organy Szkoły skreśla się §9.

W rozdziale VII Zasady Wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania, promowania, nagradzania i karania uczniów w  §26 rozdział II w pkt.4 skreśla się ppkt.b zgodnie z załącznikiem 1 do Uchwały nr 1/2011 Rady Szkoły.

Zmiany w Statucie wchodzą w życie dnia 20 grudnia 2011r.

 

 

Wprowadzone zmiany:

 

W rozdziale III Organy Szkoły zmienia się §11 Samorząd Uczniowski nadając mu brzmienie:

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Podstawą jego działalności jest Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin Samorządu zatwierdzony przez ogół uczniów szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski dba o interesy wszystkich uczniów, czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Samorządu Szkolnego. Organizuje życie kulturalne w szkole, inicjuje koleżeńską pomoc w nauce, dba o porządek w szkole i wokół niej. Ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 3. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele samorządów klasowych wszystkich klas. Samorządy klasowe wybierane są najpóźniej do końca pierwszego miesiąca każdego roku szkolnego. Prezydium Samorządu Uczniowskiego liczące od 8 do 10 osób wybierane jest w tajnych i powszechnych wyborach przez uczniów szkoły raz na trzy lata.
 4. Odwołanie członka Prezydium może nastąpić na wniosek Prezydium lub Samorządu Klasowego podczas zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego (przy frekwencji co najmniej 50% składu osobowego +1) głosami bezwzględnej większości uprawnionej do głosowania.
 5. Szczegółowy tryb wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 6. Radiowęzeł Szkolny jest organem podlegającym Kontroli Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który koordynuje jego prace przy udziale Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

zgodnie z załącznikiem 1 do Uchwały nr 2/2012 Rady Pedagogicznej.

Zmiany w Statucie wchodzą w życie dnia 14 lutego 2012r.

 

 

Wprowadzone zmiany:

 

W rozdziale I Postanowienia wstępne podstawa prawna § 6 Nazwa szkoły w pkt.2 skreśla się ppkt. 2.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/129/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie likwidacji uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych

Zmiany w Statucie wchodzą w życie dnia 1 września 2012r.

Wprowadzone zmiany:

W rozdziale VII Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania, nagradzania i karania uczniów zmienia § 26 podrozdział XVI pkt.7 i 8 nadając mu brzmienie:

 

 1. Ocenianie prac pisemnych odbywa się według następującej skali procentowej:

  100 – 95 %    celujący

                             94 – 85 %     bardzo dobry

                             84 – 70 %     dobry

                             69 – 55 %     dostateczny

                             54 – 40 %     dopuszczający

                             39 – 0  %       niedostateczny

Powyższa skala dotyczy ocen z prac pisemnych, obejmujących więcej niż  3  jednostki tematyczne ( prace klasowe, testy rozdziałowe, testy semestralne i roczne,  egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne oraz inne prace pisemne trwające dłużej niż 30 minut.

 1. Oceny końcowe za poszczególne semestry ustala się na podstawie tzw. systemu rang według następujących przedziałów:

                   6,0 – 5,51     celujący

                   5,5 – 4,51     bardzo dobry

                   4,5 – 3,51     dobry

                   3,5 – 2,51     dostateczny

                   2,5 – 1,75     dopuszczający

                            poniżej  1,75     niedostateczny

 1. Ocenom cząstkowym przypisuje się rangi  1 – 6 (prace klasowe, testy, arkusze maturalne – ranga 5;  konkursy i olimpiady – ranga 6).Pozostałe rangi według PSO.

 

 1. Ocenę z przedmiotu prowadzonego przez 2  lub więcej nauczycieli ustalają wspólnie nauczyciele uczący tego przedmiotu
 2. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł napisać pracy z całą klasą, zobowiązany jest napisać ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później jednak niż w ciągu 4 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 3. Poprawa pracy klasowej nie jest obowiązkowa.
 4. Termin i formę poprawy oceny z pracy klasowej wyznacza nauczyciel (prace pisane niesamodzielnie nie podlegają poprawie).
 5. Pozostałe oceny uczeń może poprawić, jeżeli nauczyciel wyrazi na to zgodę.
 6. Ocena uzyskana w wyniku poprawy jest odnotowywana w dzienniku obok oceny uzyskanej za pierwszym razem.
 7. Ocenione prace pisemne przedstawiane są uczniowi do wglądu podczas lekcji w terminie 3 tygodni.
 8. Jeżeli ocena została ustalona niezgodnie z powyższymi kryteriami, uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny  może odwołać się do Dyrektora Szkoły.
 9. Powyższe ustalenia należy przekazać uczniom na pierwszych zajęciach wszystkich przedmiotów oraz godzinach wychowawczych.

oraz skreśla się pkt 9

zgodnie z załącznikiem 1 do Uchwały nr 6/2014 Rady Pedagogicznej.

Zmiany w Statucie wchodzą w życie dnia 1 września 2014r.

Wprowadzone zmiany:

W rozdziale VII Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania, nagradzania i karania uczniów zmienia § 26 Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział XVII Formy sprawdzania osiągnięć dodaje się punkt 1a nadając mu brzmienie:

1a. Arkusz maturalny i testy obejmujące wiadomości i  umiejętności z całego semestru lub z całego roku

                                                                                                                                                   

zgodnie z załącznikiem 1 do Uchwały nr 4/2015 Rady Pedagogicznej.

Zmiany w Statucie wchodzą w życie dnia 1 września 2015r.

Wprowadzone zmiany:

 

W rozdziale III Organy szkoły § 8 Rada Pedagogiczna punkt 8 dodaje się podpunkt „j” w brzmieniu:

 

 1. uchwala wnioski z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły

W rozdziale III Organy szkoły § 10  Rada Rodziców punkt 2 dodaje się podpunkt „h” w brzmieniu:

 1. uchwala program wychowawczy i profilaktyczny szkoły

W rozdziale V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły § 23  Nauczyciele zmienia się punkt 3 i punkt 4 nadając im brzmienie:

 

3.W szkole tworzy się następujące zespoły przedmiotowe i zadaniowe:

1). Zespól przedmiotów humanistycznych u języków obcych

2). Zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

3). Zespół sportowy

4). Zespół przedmiotów edukacji dla bezpieczeństwa

5). Zespół diagnozy i ewaluacji

6). Zespół ds. rekrutacji

7). Zespół ds. promocji

8). Zespół ds. dokumentacji

9). Zespół wychowawczy

10). Zespół oddziałowy

 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu na jeden rok szkolny.

W rozdziale VI Uczniowie szkoły § 25  Prawa i obowiązki ucznia punkt 2 skreśla się w punkcie 3 podpunkty 1-7

 

W rozdziale VII Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania, nagradzania i karania uczniów § 26 Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział V Obowiązki nauczyciela przy ustalaniu oceny zmienia się punkt 5 otrzymując brzmienie:

 

 1. Na początku każdego roku szkolnego, nauczyciel przedmiotu określa zasady przeprowadzenia i oceniania pisemnych prac kontrolnych. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel ma obowiązek udostępnić uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom na zasadach określonych w przepisach szczegółowych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

 

W rozdziale VII Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania, promowania, nagradzania i karania uczniów § 26 Wewnątrzszkolny System Oceniania podrozdział XVI Przepisy szczegółowe zmienia się punkt 5 podpunkt „i” otrzymując brzmienie:

 1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne przedstawiane są uczniowi po upływie maksymalnie 3 tygodni od ich napisania. Mogą być udostępniane w następujący sposób:
 • do wglądu na lekcji,
 • na prośbę ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) wypożyczone na okres nie dłuższy niż 1 tydzień,
 • na prośbę ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) w formie kserokopii lub kopii na nośniku cyfrowym

Przy udostępnianiu prac uwzględnia się regulacji zawarte w ustawie o prawie autorskim, ze szczególnym uwzględnieniem bezwarunkowego zakazu publikacji w mediach elektronicznych lub tradycyjnych bez zgody autora zadań, arkuszy bądź testów

zgodnie z załącznikiem 1 do Uchwały nr 6/2016 Rady Pedagogicznej.

Zmiany w Statucie wchodzą w życie dnia 9 marca 2016r.

Wprowadzone zmiany:

W rozdziale IV Organizacja Szkoły zmienia się § 18 Biblioteka i czytelnia szkolna nadając mu brzmienie:

Biblioteka szkolna

 • 18

Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców:

 1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice/ opiekunowie, administracja i inni pracownicy szkolni,
 2. W lokalu bibliotecznym prowadzone są zajęcia przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów,
 3. Udostępnianie zbiorów odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

W rozdziale IV Organizacja Szkoły wprowadza się § 19 Regulamin organizacji i pracy biblioteki nadając mu brzmienie:

 1. Lokal biblioteki i jego wyposażenie.

1) Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, magazynu na zbiory biblioteczne i czytelni.

 1. Wyposażenie biblioteki.

1) Biblioteka wyposażona jest w sprzęt komputerowy połączony w sieć oraz stałe połączenie internetowe, odpowiednie meble, podstawowy sprzęt biblioteczny, przeciwpożarowy.

 1. Finansowanie wydatków.

1) Wydatki biblioteki szkolnej obejmują: zakup zbiorów i ich konserwację, druki biblioteczne, prenumeratę czasopism, materiały piśmienne itp.,

2) Wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu Szkoły,

3) Planowanie zakupów zależy głównie od posiadanych środków finansowych
i rzeczywistych potrzeb,

4) Propozycje wydatków na uzupełnianie zbiorów i wyposażenie biblioteki opracowuje nauczyciel-bibliotekarz w uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły i nauczycielami przedmiotów.

 1. Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie gromadzi książki
  i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
 2. Rodzaje zbiorów i normy ilościowe ich gromadzenia.

Zbiory biblioteki szkolnej obejmują głównie dokumenty piśmiennicze oraz audiowizualne w postaci płyt CD i DVD oraz kaset magnetofonowych.

1) Dokumenty piśmiennicze

 1. wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, atlasy, tablice matematyczne
  i wzory fizykochemiczne, poradniki, encyklopedie, leksykony itp.) w ilości wystarczającej na wyposażenie księgozbioru podręcznego i pracowni przedmiotowych,
 2. programy szkolne dla nauczycieli,
 3. lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów,
 4. lektury uzupełniające do języka polskiego,
 5. literaturę popularnonaukową i naukową,
 6. wybrane pozycje z literatury pięknej w odpowiednich propozycjach według wieku uczniów,
 7. wydawnictwa albumowe do księgozbioru podręcznego,
 8. czasopisma specjalistyczne i ogólnopedagogiczne w tym przedmiotowo-metodyczne, wybrane czasopisma naukowe, społeczno-kulturalne, gazety,
 9. inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania,

2) Strukturę szczegółową zbiorów określają: profil szkoły, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu użytkowników do innych bibliotek, zasobność tych zbiorów i inne czynniki środowiskowe, lokalowe, regionalne.

 1. Rozmieszczenie zbiorów.

W bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów:

1) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,

2) księgozbiór podręczny na regałach w wypożyczalni i w czytelni,

3) księgozbiory wydzielone — w pracowniach przedmiotowych.

Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym. Wszystkie materiały biblioteczne opatrzone są sygnaturą.

 1. Obowiązki nauczyciela-bibliotekarza.

1) Praca pedagogiczna w czytelni obejmuje:

 1. udostępnianie zbiorów,
 2. udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
 3. rozmowy z czytelnikami o książkach,
 4. poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcania uczniów do świadomego wyboru lektury,
 5. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji (zgodnie z programem przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów w bibliotece szkolnej) w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych, lekcji bibliotecznych,
 6. udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, młodzieży potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece, pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i ewentualnie z innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz w przygotowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez kulturalno-oświatowych,
 7. informowanie nauczycieli/wychowawców o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz o stanie czytelnictwa w szkole na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
 8. prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek.

2) Prace organizacyjne obejmują:

 1. gromadzenie zbiorów,
 2. ewidencję zbiorów,
 3. opracowanie biblioteczne zbiorów: opracowanie techniczne, klasyfikowanie według systemu UKD, katalogowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w bibliotekach,
 4. konserwację zbiorów poprzez stosowanie zabiegów chroniących zbiory przed ich przedwczesnym zużyciem (obłóżka książek w folię) oraz dokonywanie napraw możliwych w warunkach szkolnych,
 5. organizację warsztatu informacyjnego poprzez wydzielanie księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie katalogów w programie MOL: alfabetycznego i rzeczowego książek,
 6. selekcję zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych) przy współudziale nauczycieli,
 7. biblioteka udostępnia zbiory 5 dni w tygodniu w ustalonych godzinach,
 8. zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania
  z nich, a także zasady rozliczania się za materiały zniszczone lub zagubione normują ogólne przepisy — regulaminy wypożyczalni i czytelni,
 9. wypożyczanie indywidualne do domu oraz udostępnianie zbiorów w czytelni obejmuje wszystkich uczniów i nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie,
 10. bibliotekarz rejestruje wypożyczenia w programie MOL, co umożliwia kontrolę obrotu materiałów bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów w bibliotece szkolnej,
 11. biblioteka prowadzi statystykę (dzienną i okresową) służącą sprawozdawczości
  i ocenie efektywności pracy bibliotekarza oraz aktywności czytelniczej.

3) Planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna obejmuje:

 1. opracowanie rocznych planów działalności biblioteki,
 2. uzgodnienie stanu majątkowego z księgowością,
 3. planowanie wydatków biblioteki,
 4. sprawozdania z pracy biblioteki dla Rady Pedagogicznej stwierdzające m.in. ocenę stanu czytelnictwa,
 5. kontrola księgozbioru,
 6. odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację biblioteki.

4) Współpraca z rodzicami, nauczycielami i instytucjami obejmuje:

 1. udostępnianie zbiorów rodzicom/ opiekunom poprzez wypożyczanie książek na kartę ucznia,
 2. wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną, a innymi bibliotekami,
 3. informowanie użytkowników o zbiorach, warsztacie informacyjnym, dniach
  i godzinach otwarcia najbliższych bibliotek i zachęcanie do korzystania z nich,
 4. udział w szkoleniach organizowanych przez inne biblioteki,
 5. uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych (wystawy, spotkania autorskie, odczyty) przygotowanych przez inne biblioteki, instytucje kultury i organizacje społeczne.
 6. Postanowienia końcowe.

1) roczny plan biblioteki zatwierdza dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna na swoich posiedzeniach plenarnych dwa razy w roku dokonuje oceny stanu czytelnictwa na podstawie przedkładanych sprawozdań przez nauczyciela-bibliotekarza,

3) księgozbiór biblioteki udostępniany jest uczniom tutejszej Szkoły oraz pracownikom pedagogicznym i administracyjnym,

4) prawo wypożyczania przysługuje uczniom w ciągu roku szkolnego, począwszy od dnia, kiedy nazwiska uczniów zostaną wpisane w dzienniki szkolne i na tej podstawie zostaną ustalone kartoteki uczniów-czytelników,

5) uczeń może jednorazowo wypożyczyć trzy książki,

6) rodzic/ opiekun ma możliwość wypożyczenia książek na kartę swojego dziecka,.

7) w niektórych przypadkach czytelnik będzie mógł pobrać więcej książek, o ile będzie to podyktowane uzasadnioną koniecznością, np. uczeń klasy maturalnej lub przygotowujący się do konkursu,

8) maksymalny czas wypożyczenia książki to trzy tygodnie,

9) za zgodą bibliotekarza termin zwrotu może być przedłużony; w przypadku zgubienia, czy zniszczenia książki, czytelnik jest obowiązany zwrócić bibliotekarce taką samą książkę, lub zastępczą, zaakceptowaną przez pracownika biblioteki,

10) czytelnik ma obowiązek utrzymania czystości czytanej książki,

11) w lokalu biblioteki i czytelni należy zachowywać ciszę,

12) nadzór bezpośredni nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor Szkoły,

13) pomocy merytorycznej i instruktażowo-metodycznej udzielają nauczyciele-doradcy bibliotekarze i wizytatorzy Kuratorium Oświaty,

14) pomocą wymienioną w powyższym punkcie mogą również służyć pracownicy bibliotek pedagogicznych,

15) kwalifikacje i normy zatrudnienia nauczycieli-bibliotekarzy określają odrębne przepisy,

16) zakres uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela-bibliotekarza ustala dyrektor Szkoły,

17) szczegółowe przepisy znajdują się w następujących dokumentach: Regulamin korzystania z wypożyczalni, Regulamin korzystania czytelni, Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych oraz Zadania nauczyciela-bibliotekarza.

zgodnie z załącznikiem 1 do Uchwały nr 2/2017 Rady Pedagogicznej.

Zmiany w Statucie wchodzą w życie dnia 14 lutego 2017r.

Wprowadzone zmiany:

W rozdziale II Cele i zadania szkoły § 4 punkt 1 dodaje się podpunkt 11 w brzmieniu:

Wdraża uczniów klas mundurowych do pełnienia służby na rzecz państwa w wojsku, policji i innych służbach mundurowych.

W rozdziale III Organy szkoły § 16  Organizacja zajęć dodaje się punkt 8 w brzmieniu:

Prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w zakresie obronności państwa.

Zmiany w Statucie wchodzą w życie dnia 21 listopada 2017r.

Wprowadzone zmiany:

W rozdziale III Organy szkoły § 8  punkt 8 podpunkt 1.1 kontynuuje się zdanie w brzmieniu:

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w głosowaniu:

                  1)  tajnym – w sprawach zgłoszonego wotum nieufności oraz w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska.

.

W rozdziale III Organy szkoły § 8  punkt 8 podpunkt 1.2 skreśla się punkt 1.2c

 

Zmiany w Statucie wchodzą w życie dnia 29 sierpnia 2018r.

 

Wprowadzone zmiany:

W rozdziale IV Organizacja szkoły  dodaje się § 16a

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie funkcjonuje Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 2. 2a organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor.
 3. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się koordynator doradztwa powołany przez dyrektora.
 4. Główne zadania koordynatora w zakresie doradztwa zawodowego:
 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego.
 • Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami i pedagogiem, „Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego” oraz koordynacja jego realizacji.
 • Wspieranie nauczycieli, pedagoga, w zakresie realizacji działań określonych
  w „Programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego”.
 • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę,
  w tym gromadzenie, aktualizacji udostępnianie informacji edukacyjnych
  i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego stanowi załącznik do Statutu

 

 

Zmiany w Statucie wchodzą w życie dnia 30 października 2018r.

Załącznik nr 1 do Statutu ZSO nr 2 w Kwidzynie

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ)

 

Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) ze zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy prowadzające ustawę– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

 

WSTĘP

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu odpowiedniego przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

               Wybór zawodu jest długofalowym procesem rozwojowym, składającym się z decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju samoświadomości- mocnych i słabych stron, własnych predyspozycji zawodowych, oferty edukacyjnej, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjnej i zawodowej. Współczesna, bardzo dynamiczna rzeczywistość stwarza konieczność kształtowania odpowiednich postaw, wiedzy i umiejętności, pomocnych w przygotowaniu do kreatywnego i efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.

               Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu wychowawczego szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno-zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej, jako ważnego elementu funkcjonowania społecznego.

               Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania kierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli. Realizowany jest przez dyrekcję, wychowawców, nauczycieli wszystkich przedmiotów, psychologa i pedagoga szkolnego, współpracujące ze szkołą podmioty oraz uczniów i ich rodziców.

CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

 

CEL OGÓLNY REALIAZCJI DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

Celem doradztwa zawodowego w liceum ogólnokształcącym jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji eduka­cyjno-zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów,
a także informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

UCZEŃ:

 • Poznaje własne predyspozycje zawodowe.
 • Rozwija umiejętności, kompetencje przydatne do efektywnego funkcjonowania na dynamicznym rynku pracy w roli pracownika i pracodawcy.
 • Potrafi określić mocne i słabe strony, umiejętności, kompetencje i zainteresowania.
 • Wzmacnia poczucie własnej wartości.
 • Rozwija swoje mocne strony, umiejętności, kompetencje i zainteresowania, pracuje nad słabymi stronami.
 • Zna czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu.
 • Zna system kształcenia, ofertę szkół wyższych i policealnych.
 • Potrafi podejmować trafne decyzje i dokonywać słusznych wyborów.
 • Potrafi planować własną ścieżkę edukacyjno-zawodową.
 • Poszerza wiedzę z zakresu zawodów przyszłości na rynku krajowym i unijnym, zna ścieżki edukacyjne prowadzące do zawodów, którymi jest zainteresowany.

RODZICE:

 • Są przygotowani do roli ,,doradców”.
 • Znają ofertę edukacyjną.
 • Wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci.
 • Znają czynniki wyboru szkoły i zawodu.

NAUCZYCIELE:

 • Potrafią diagnozować potrzeby uczniów.
 • Rozwijają talenty, zainteresowania uczniów.
 • Wspierają młodzież i rodziców w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCJONOWANIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZSO NR 2 W KWIDZYNIE

 1. Osoba odpowiedzialna za realizację WSDZ

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację WSDZ, tj. koordynatora ds. doradztwa zawodowego.

 1. Osoby współuczestniczące w za realizacji WSDZ
 • pedagog szkolny
 • psycholog szkolny
 • wychowawcy klas
 • bibliotekarz
 • pielęgniarka szkolna
 • nauczyciele
 • instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej

 

 1. Zadania związane z realizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 

Zadania Rady Pedagogicznej:

 • Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły.
 • Określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej na każdy rok nauki.
 • Realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, umiejętności poruszania się na rynku pracy.
 • Identyfikacja potrzeb uczniów i rodziców oraz zmian na rynku pracy i dostosowywanie do nich oferty edukacyjnej placówki.
 • Prowadzenie zróżnicowanych metod aktywnego poznawania zawodów, osobowości i kierunków kształcenia oraz rynku pracy.
 • Śledzenie losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów.
 • Zapewnienie uczniom profesjonalnej pomocy doradczej, włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej.
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu współczesnych zawodów oraz zawodów przyszłości na rynku krajowym i unijnym, możliwości rozwoju zainteresowań i talentów uczniów.
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu pomoc młodzieży wejść na rynek pracy.

 

Zadania nauczycieli przedmiotów:

 • Wprowadzanie elementów orientacji edukacyjnej i zawodowej do lekcji przedmiotowych. Powiązanie treści przedmiotowych z możliwymi kierunkami kształcenia i zawodu.
 • Wskazywanie korelacji treści przedmiotowych z praktyką zawodową.
 • Promowanie swojego przedmiotu/dyscypliny w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych.
 • Wskazywanie zawodów, dla których umiejętności przedmiotowe są kluczowe.
 • Informowanie o ścieżkach kształcenia prowadzących do zawodów.
 • Wskazywanie przedmiotów/dyscyplin pokrewnych dla prowadzonego przedmiotu.
 • Uświadamianie uczniów o istotności danego przedmiotu szkolnego w karierach edukacyjno-zawodowych realizowanych w innych dyscyplinach.
 • Analizowanie porównawczo różnych zawodów.

 

 

 1. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole:

W liceum ogólnokształcącym w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (pedagog, psycholog) oraz inne osoby zatrudnione w szkole, np. pielęgniarka szkolna.

Dyrektor:

 • odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji „Programu realizacji WSDZ”;
 • wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej
  oraz doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;
 • zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
 • organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej
  i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających
  na celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.

Nauczyciel- koordynator doradztwa zawodowego w szkole:

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego.
 • Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami i pedagogiem, „Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego” oraz koordynacja jego realizacji.
 • Wspieranie nauczycieli, pedagoga, w zakresie realizacji działań określonych
  w „Programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego”.
 • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę,
  w tym gromadzenie, aktualizacji udostępnianie informacji edukacyjnych
  i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

Nauczyciele- wychowawcy:

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;
 • włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;
 • wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;
 • współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami
  w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciele

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania

z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;
 • przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych;
 • prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe;
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami
  w zakresie
 • realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Specjaliści:

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;
 • współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;
 • włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych
  i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami
  w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Inne osoby zatrudnione w szkole - pielęgniarka:

 • współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych przez uczniów;
 • organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo
  oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów.

 

DZIAŁANIA, FORMY, METODY PRACY W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZSO NR 2 W KWIDZYNIE

 

 1. Diagnoza potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego

 

Skuteczna realizacja działań z doradztwa zawodowego w szkole wymaga przeprowadzenia diagnozy potrzeb uczniów,  rodziców, nauczycieli, zasobów szkoły i sojuszników
w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Metody diagnozy przyjęte w szkole:

 • badanie ankietowe - ankieta diagnostyczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • rozmowa z uczniami na lekcji wychowawczej
 • rozmowa z rodzicami podczas spotkania z rodzicami
 • rozmowa z nauczycielami podczas rady pedagogicznej
 • diagnoza otoczenia społeczno-gospodarczego pod kątem kontynuowania
  i podjęcia współpracy

Decyzję, jakie metody diagnozy zostaną przyjęte, podejmuje szkoła.

 

 1. Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci

Działania związane z doradztwem zawodowym w liceum ogólnokształcącym są kierowane do trzech grup adresatów:

 • uczniów,
 • rodziców,

Działania skierowane do uczniów:

 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;
 • prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno­-zawodowych;
 • realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych
  z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu;
 • aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych;
 • diagnozowanie potencjału edukacyjno-zawodowego;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami agencji zatrudnienia (poznawanie metod rekrutacji pracowników);
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;
 • organizowanie wizyt uczniów na targach pracy i targach edukacyjnych;
 • organizowanie konkursów;
 • udzielanie pomocy merytorycznej uczniom przygotowującym się do konkursów
  i stosowanie metod aktywizujących (np. metoda projektów, symulacja) wpływających na zwiększenie zaangażowania uczniów i samodzielności w planowaniu kariery;
 • przedstawienie procedury zakładania firmy;
 • informowanie o różnych możliwościach edukacyjnych w kraju i za granicą (studia wyższe, kwalifikacyjne kursy zawodowe – KKZ, szkoły policealne);
 • omawianie rozmaitych możliwości zdobycia kwalifikacji, doświadczenia;
 • organizowanie spotkań z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek rozwoju zawodowego);
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy;
 • udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych
  e-zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym, planowanie własnej działalności i samopoznanie;
 • Powiązanie treści programowych przedmiotu ze światem zawodów;

Działania skierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:

 • umożliwienie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie lekcji koleżeńskich i otwartych;
 • zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku i lokalnego rynku pracy;
 • udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;
 • wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (organizacja spotkań);
 • korzystanie z pomocy instytucji wspierających doradztwo edukacyjno-zawodowe

(PPP, wyższe uczelnie)

Działania skierowane do rodziców:

 • prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;
 • udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblio­teczkę publikacji, stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, tablice informacyjne, e-dziennik);
 • włączanie rodziców, przedstawicieli różnych zawodów do realizacji zadań z zakresu do­radztwa zawodowego w szkole poprzez spotkania i wycieczki zawodoznawcze, organi­zowanie imprez szkolnych związanych z doradztwem zawodowym.

 

 1. Zaplanowane treści doradztwa zawodowego przypisane do poszczególnych lat nauki:
 • Klasy 1: samopoznanie (osobowość, temperament, zainteresowania, umiejętności, wartości, talenty, zdrowie), wyznaczanie celów
 • Klasy 2: zawodoznawstwo- rynek pracy, planowanie kariery
 • Klasy 3: strategie poszukiwania pracy i funkcjonowania na rynku pracy, podejmowanie decyzji
 1. Oczekiwane efekty i korzyści wynikające z realizacji WSDZ:
 • Kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań, umiejętności z zakresu wyboru dalszego kształcenia i zawodu.
 • Racjonalne planowanie ścieżki zawodowej uczniów.
 • Uświadomienie uczniom możliwości wprowadzania zmian w ścieżce kariery.
 • Pomoc młodzieży w poruszaniu się na rynku pracy.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w ich wyborach edukacyjnych.
 • Przekazywanie aktualnych informacji o typach szkół, możliwościach kształcenia.
 • Wzrost mobilności absolwentów.
 • Wyrównanie szans na rynku pracy.
 • Lepsze dopasowanie kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy.
 • Kształtowanie odpowiednich postaw, nawyków, umiejętności i wiedzy młodzieży.
 • Właściwe ukierunkowanie i wsparcie samo zatrudnienia.
 • Lepsze dopasowanie ludzi do zawodów- zmniejszenie przekwalifikowania się, większa efektywność pracy, zadowolenie.
 • Świadomy i trafny wybór zawodu.

 

MONITORING I EWALUACJA WEWNĘTRZNA WSDZ

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego oraz roczny plan doradztwa
 są monitorowane. Monitoring stanowi podstawę do okresowej ewaluacji i koniecznych modyfikacji WSDZ. Służy również ocenie skuteczności funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Ewaluacja realizacji działań z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego dokonywana jest na bieżąco przez koordynatora systemu doradztwa zawodowego w szkole na podstawie rozmów z uczniami, rodzicami i wychowawcami klas oraz analizy dokumentacji szkolnej, a następnie przedstawiona w postaci sprawozdania.

Rada pedagogiczna, rodzice uczniów, osoby i instytucje z otoczenia gospodarczo-społecznego są informowani o realizacji doradztwa zawodowego w szkole.
Działanie to ma charakter informacyjny, a także promujący szkołę i pracę doradcy zawodowego oraz osób zaangażowanych w zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest spójny ze Statutem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie oraz Programem Wychowawczo– Profilaktycznym szkoły.

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”