Bez tytułu

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie
na rok szkolny 2019/2020 dla ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja 2019r.  do 18 czerwca 2019r. 

2.

 

Testy sprawnościowe kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego.

Test sprawności odbywać się będzie na stadionie miejskim.

Klasa D1 - sportowa: (kryteria testu)

piłka ręczna chłopców:

23-24 maja 2019r. godz. 9:00

 

piłka ręczna dziewcząt:

30-31 maja 2019r. godz. 9:00

lekkoatletyka:

27 maja 2019r.  godz. 9:00

 

Klasa D2 – Bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla służb mundurowych (kryteria testu)

wszyscy kandydaci

27 maja 2019r.o godz. 9:00

3.

Ogłoszenie wyników testów sprawnościowych

do 10 czerwca 2019r.

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego (kopie lub oryginał)

od 21 czerwca 2019r.  do 25 czerwca 2019r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 do 4 lipca 2019r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej

5 lipca 2019r.   godz. 10:00 

7.

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej; w przypadku szkoły sportowej także zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata umożliwiającego kontynuację nauki w szkole sportowej

do 10 lipca 2019rdo godz. 14:00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych

12 lipca 2019rgodz. 12:00

9.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym – art. 158 ust.6-9 u. p.o. oraz art. 20zc u. o.s.o. w zw. z art.149 ust. 4. art. 155 ust. 4, art. 203 u. p. w. u.p.o., art.165ust.3u.p.w.u.p.o.

od 12 lipca 2019r. do 8 sierpnia 2019r.

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie, nie później niż do 15 lipca 2019r.

 

Podstawa prawna  ZARZĄDZENIE Nr  4 /2019 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2019 r.

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”