Bez tytułu

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  w Kwidzynie na rok szkolny 2019/2020. Absolwenci gimnazjum.

 

 1. Podstawa prawna:

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 2. Zarządzenie nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.
 1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym.

III.        Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

III. 1.    Kandydaci do II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

 

Klasa

 

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 

A: matematyczna

od klasy I matematyka

od klasy II geografia

(możliwy jest wybór fizyki)*

możliwy jest wybór trzeciego rozszerzenia: j.angielski, wos –grupa min. 20 osób;

Informatyka –gr. 15 osób

B: biologiczno - chemiczna

od klasy I

biologia, chemia

C: humanistyczna

od klasy I

język polski

od klasy II historia

(możliwy jest wybór biologii)*

 

*wybór innego rozszerzenia jako grupa międzyoddziałowa, przy min 20 osobach

 

III. 2.    Kandydaci do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

 

Klasa

 

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 

Dyscypliny sportowe

D1: sportowa

język angielski

biologia albo geografia

(grupa musi liczyć  min 20 osób)

piłka ręczna dziewcząt
i chłopców, lekkoatletyka

D2: „Bezpieczeństwo publiczne” – edukacja dla służb mundurowych

język angielski

biologia albo geografia

(grupa musi liczyć  min 20 osób)

zapasy/sporty walki

lekkoatletyka

pływanie

         
 1. Zasady punktacji:

 

IV.1.     Wynik egzaminu gimnazjalnego w procentach uzyskany z przedmiotów:

 • język polski,
 • historia i wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • przedmioty przyrodnicze,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

–  mnoży się przez współczynnik punktowy 0,2.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.

IV.2.     Oceny z przedmiotów obowiązkowych uzyskanych na świadectwie gimnazjalnym (tabela nr 1) przelicza się w następujący sposób:

 • celujący               – 18 pkt
 • bardzo dobry     – 17 pkt
 • dobry                   – 14 pkt
 • dostateczny        –   8 pkt
 • dopuszczający    –   2 pkt

tabela nr 1: punkty za oceny na świadectwie z przedmiotów obowiązkowych

Klasa

Przedmioty

A – matematyczna

1. język polski

2. matematyka

3. *język obcy

4. **biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos

B – biologiczno-chemiczna

C – humanistyczna

D1 – sportowa

D2 – bezpieczeństwo publiczne

*          - brana jest pod uwagę wyższa ocena uzyskana na świadectwie

**        - brany pod uwagę jest przedmiot, z którego ocena jest najwyższa

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 72.

IV.3.     Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

IV.4.1. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem, albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

IV.4.2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie IV.4.1. na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

IV.5.     W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

IV.6.1.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 1. a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
 2. b)  historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
 3. c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
 4. d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu celującym - przyznaje się 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, dobrym - przyznaje się 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

IV.6.2.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w punkcie IV.6.1., oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

IV.7.1.  Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów.

IV.7.2.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

IV.7.3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

IV.8.     Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.

IV.9.     Kandydaci do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego (do klasy sportowej
i mundurowej) otrzymują punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Nie są one wliczane do ogólnej liczby punktów, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych uzdolnień.

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”