Bez tytułu

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  w Kwidzynie na rok szkolny 2019/2020. Absolwenci szkół podstawowych.

  I. Podstawa prawna:

        1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) 

        2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo- oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

        3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

        4.Rozporządzenia MEN z dn. 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,                     szkół    i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

 1. Zarządzenia Nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020.                    

II. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym.

III. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

III. 1. Kandydaci do II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

Klasa

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

A: matematyczn-        ekonomiczna

matematyka

geografia

możliwy jest wybór trzeciego rozszerzenia:

j.angielski, fizyka –grupa min. 20 osób;

informatyka –gr. 15 osób

B: biologiczno - chemiczna

biologia

chemia

C: lingwistyczno- humanistyczna

 język polski

historia

język angielski

*wybór innego rozszerzenia jako grupa międzyoddziałowa, przy min 20 osobach

III. 2. Kandydaci do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

Klasa

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Dyscypliny sportowe

D1: sportowa

język angielski

geografia   

piłka ręczna dziewcząt 
i chłopców, lekkoatletyka

D2: „Bezpieczeństwo publiczne” – edukacja dla służb mundurowych

zapasy/sporty walki

lekkoatletyka

pływanie

Zasady punktacji


IV.1. Wynik egzaminu ósmoklasisy w procentach uzyskany z przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,

- mnoży się przez współczynnik 0.35

 • język obcy nowożytny

- mnoży się przez współczynnik 0.3

Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 100 punktów.

IV.2. Oceny z przedmiotów obowiązkowych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (tabela nr 1) przelicza się w następujący sposób:

 • celujący – 18 pkt
 • bardzo dobry – 17 pkt
 • dobry – 14 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt

tabela nr 1: punkty za oceny na świadectwie z przedmiotów obowiązkowych

Klasa

Przedmioty punktowane

 A – matematyczna- ekonomiczna

1.  język polski
2.  matematyka
3.  *język obcy
4.  **biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos

B – biologiczno-chemiczna 

C – lingwistyczno- humanistyczna 

 D1 – sportowa

 D2 – bezpieczeństwo publiczne 

* - brana jest pod uwagę wyższa ocena uzyskana na świadectwie

** - brany pod uwagę jest przedmiot, z którego ocena jest najwyższa

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 72.

IV.3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

IV.4.1. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

      a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

      b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

      c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się

10 punktów,

 1. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
 2. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem, albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

4.2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 4.1. na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

6.1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu

celującym - przyznaje się po 35 punktów,

bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,

dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

 1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu

 celującym - przyznaje się 30 punktów,

bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

dobrym - przyznaje się 20 punktów,

dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,

dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

6.2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisy, przelicza się na punkty, w sposób określony w punkcie

6.1., oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu,, z których jest przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

7.1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów.

7.2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7.3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.


9. Kandydaci do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego (do klasy sportowej i mundurowej) otrzymują punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Nie są one wliczane do ogólnej liczby punktów, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych uzdolnień.

 

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”