mat2

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego                                            3 września 2018

10- lecie współpracy ze szkołą z Osterholz                    19 września 2018

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych                       26 września 2018

Ślubowanie klas I                                                           12 października 2018

Dzień Edukacji Narodowej                                             12 października 2018

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległośc9 listopada

Zimowa przerwa świąteczna                                          23 – 31 grudnia 2018

Termin wystawienia ocen śródrocznych                        11 stycznia 2019

Ferie zimowe                                                                 11 – 24 lutego 2019

Dzień Otwarty Szkoły                                                    21 marca 2019

Wiosenna przerwa świąteczna                                     18 – 23 kwietnia 2019

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych              13 czerwca 2019

Klasyfikacja klas I                                                         17 czerwca 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego                       21 czerwca 2019

Wakacje                                                                       22 czerwca – 31 sierpnia 2019

 Dni dodatkowo wolne:                                                2.XI.2018    2.V, 7.V, 8.V.2019

 

 

Regulamin wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

 1. Dyrektor szkoły organizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z ramowym planem nauczania.
 2. Zestaw przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym obejmujący cały cykl nauczania
  dla danego oddziału ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w terminie
  do końca stycznia w roku poprzedzającym kolejny rok szkolny
 3. Uczeń ma obowiązek zrealizować od 2 do 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym
 4. Przedmioty na poziomie rozszerzonym oraz przedmioty dodatkowe muszą zostać zrealizowane przez ucznia wymiarze co najmniej 870 godzin w cyklu kształcenia
 5. Każdy uczeń musi realizować w klasie I - 30 godzin, w klasie II – 32 godziny,
  w klasie III – 29 godzin zajęć obowiązkowych i uzupełniających.
 6. Za zgodą dyrektora szkoły uczeń może realizować kolejne dodatkowe przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

 1. Zajęcia z przedmiotów w zakresie rozszerzonym realizowane mogą być w systemie oddziałowym lub międzyoddziałowym.
 2. W klasie pierwszej realizowane są rozszerzenia w systemie oddziałowym:
 3. Matematyka – klasa I A
 4. Biologia – od II semestru – klasa I B
 5. Chemia - od II semestru – klasa I B
 6. Język polski – klasa I C
 7. W klasie II i III uczniowie realizują rozszerzenia zgodnie ze złożoną deklaracją z zastrzeżeniem pkt 4. Deklarację należy złożyć w II semestrze klasy I w terminie do 31 marca.
 8. Grupa z danego przedmiotu rozszerzonego powstanie, jeżeli wybierze ją co najmniej 20 osób. Liczebność grupy nie powinna być większa niż 34 osoby. Wyjątek stanowi grupa z informatyki, której maksymalna liczba uczniów wynosi 18 oraz z języków obcych, gdzie maksymalnie mogą być 23 osoby.
 9. W wyjątkowym przypadku uczeń w klasie II może dokonać zmiany wyboru przedmiotów składając pisemny wniosek z uzasadnieniem, podpisany przez rodziców, skierowany do dyrektora szkoły w terminie do 15 października. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na zmianę przedmiotów rozszerzonych, pod warunkiem że nie zaburzy to organizacji pracy szkoły i będą wolne miejsca na wybrany przedmiot.

Przedmioty uzupełniające

 1. Przedmiotami uzupełniającymi realizowanymi w szkole są:
 2. a) historia i społeczeństwo realizowana w wymiarze 120h (4 w przeliczeniu na tyg.)
  jako przedmiot obowiązkowy dla uczniów, którzy nie realizują historii w zakresie rozszerzonym
 3. b) przyroda w wymiarze 120 godzin (4 w przeliczeniu na tyg) jako przedmiot obowiązkowy
  dla uczniów, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym chemii, fizyki, geografii ani biologii
 4. c) przedmiot uzupełniający zaproponowany przez szkołę
 5. Uczeń może realizować jeden lub więcej przedmiotów uzupełniających, o którym mowa w pkt 1c, jeżeli łączna liczba godzin przeznaczona na realizację obowiązkowych zajęć jest mniejsza
  niż 32 godziny w klasie II i 29 godzin w klasie III.
 6. Przedmioty uzupełniające proponowane będą uczniom po ustaleniu grup z przedmiotów rozszerzonych, nie później niż do 15 czerwca.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

 

MAJ

Godzina 9:00

Godzina 14:00

6

poniedziałek

język polski - pp

język polski – pr

7

wtorek

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr

8

środa

język angielski – pp

język angielski – pr

9

czwartek

matematyka – pr

filozofia – pp
filozofia – pr

10

piątek

biologia – pp
biologia – pr

wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr

11, 12 - sobota, niedziela

13

poniedziałek

chemia – pp
chemia - pr

informatyka – pp
informatyka – pr

14

wtorek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr

15

środa

geografia – pp
geografia – pr

historia sztuki – pp
historia sztuki – pr

16

czwartek

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr

17

piątek

język francuski – pp

język francuski – pr

18, 19 - sobota, niedziela

20

poniedziałek

fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia – pp
historia - pr

21

wtorek

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr

22

środa

język włoski – pp

język włoski – pr

 

pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony;

Część ustna egzaminu maturalnego

od 9 do 22 maja

język polski

 

od 6 do 25 maja

języki obce nowożytne

 

 

        Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – 4 lipca 2019r.

 

Podkategorie

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”