Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2020
W XXII Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

 homeProcedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID–19. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.

pobierz.pdf

 

 

 

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID–19  na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

 1.Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Do szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 4. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego
 5. Na terenie szkoły, zwłaszcza w częściach wspólnych (na korytarzach) obowiązuje zakrywanie twarzy i nosa (maseczką jedno- lub wielorazową).
 6. Uczeń i nauczyciel może zdjąć maseczkę w salach, w których jest możliwość zapewnienia i stosowania dystansu społecznego minimum 1,5 m od nauczyciela i innych.
 7. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły
 8. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 9. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału zakaźnego i służb medycznych.
 10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

2. Organizacja zajęć w szkole.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Podczas zajęć w szkole mogą przebywać wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 3. W celu wyeliminowania dużych skupisk uczniów w jednym miejscu:
  • klasy A i C wchodzą do szkoły wejściem głównym (wejście A) i korzystają z szatni naprzeciw sekretariatu - klasom udostępnia się co drugi numer w szatni.
  • klasy B, D i E wchodzą do szkoły wejściem dolnym (wejście B) i korzystają z przydzielonych szafek w wyznaczonych pomieszczeniach.
 4. Nauczycielom, którzy prowadzą zblokowane zajęcia rekomenduje się wychodzenie na przerwę z uczniami w innym czasie niż przyjęty w szkole harmonogram przerw.
 5. W celu zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, zaleca się w czasie przerw przebywanie uczniów na świeżym powietrzu lub w salach lekcyjnych, pod warunkiem wcześniejszego ich wywietrzenia.
 6. Nauczyciele dyżurujący mają obowiązek zwracania uwagi uczniom przebywającym na korytarzach, aby zachowywali dystans społeczny.
 7. Nauczyciele mogą wyrazić zgodę na wyjście do toalety w czasie zajęć uczniom, którzy nie mogli skorzystać z toalety w czasie przerw.
 8. W toaletach może przebywać ograniczona liczba osób zgodnie z informacją umieszczoną na drzwiach toalety.
 9. Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 12. W miarę możliwości zajęcia sportowe lub inne zajęcia (GDDW, EDB, przyroda i inne) należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.
 13. W salach lekcyjnych, w których jest to możliwe, uczniowie powinni zajmować miejsca z zachowaniem odległości min. 1,5 m.
 14. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

 3. Organizacja pracy biblioteki.

 1.  Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. W bibliotece, w części wypożyczalni może jednocześnie przebywać 1 uczeń – informację o tym należy zamieścić przed wejściem do biblioteki.
 3. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustali Dyrektor.
 4. Zaleca się uczniom korzystanie z programu E-biblio w celu przeglądania katalogu lub zarezerwowania książki.
 5. Nauczyciel bibliotekarz jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa), a także środek do dezynfekcji blatu i korzysta z nich w razie bieżącej potrzeby.
 6. Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres min. 24 godzin na wydzielone półki w wyznaczonym pomieszczeniu. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny i po tym okresie włączyć do ponownego użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek.
 7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV.
 8. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 9. W trakcie korzystania przez uczniów z czytelni odległości pomiędzy poszczególnymi uczniami nie powinny wynosić mniej niż 1,5 m (przy jednym stoliku może siedzieć tylko jeden uczeń). Ilość uczniów mogących przebywać w czytelni ogranicza się do 4.

 4. Zasady komunikowania się na drodze NAUCZYCIEL-DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC.

 1. W celu ograniczenia przebywania osób trzecich w budynku szkolnym zaleca się kontaktowanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami lub nauczycielami drogą elektroniczną poprzez dziennik LibrusSynergia lub drogą e-mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi skontaktować w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.
 3. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej komunikacji z nimi w razie
 4. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora szkoły służący szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz
 5. Nauczyciele udostępniają dyrektorowi szkoły dane o numerach telefonu dotyczących szybkiej komunikacji w formie
 6. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

5. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja.

 

 1. Przy wejściach do szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, z których obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły.
 2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemników z płynem i uzupełniania ich w razie potrzeby. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się również na korytarzach szkolnych i w toaletach.
 3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień.
 5. Dyrektor lub wyznaczony pracownik szkoły dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, włączników itd.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 8. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Należy również zwracać uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 10. Sale lekcyjne, bibliotekę szkolną, salę gimnastyczną – wietrzą nauczyciele co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Inne pomieszczenia oraz części wspólne (korytarze) wietrzą pracownicy administracji i obsługi co najmniej raz na godzinę.
 11. W salach oraz w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 6. Postępowanie w przypadku podejrzenia u ucznia lub pracownika szkoły zakażenia koronawirusem.

 1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje jest zobowiązany natychmiast przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego jest w tym czasie.
 2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora szkoły o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach.
 3. Dyrektor kieruje do oddziału, w którym przebywa uczeń osobę, która przejmuje opiekę nad uczniem podejrzanym o zakażenie.
 4. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację (izolatorium).
 5. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.
 6. Uczeń przebywający w izolatorium zakłada maskę. Osoba opiekująca się uczniem w izolacji zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę i pozostaje z nim w izolacji do odwołania.
 7. Dyrektor szkoły:
 8. w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,
 9. w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką szkoły. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.
 10. w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112. 
 11. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie stawić się w szkole.
 12. Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad uczniem przejmują rodzice i postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:
 13. zawożą dziecko do szpitala, jeśli występująca gorączka powyżej 38 0C, kaszel czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym,
 14. w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają ucznia do domu, kontrolują stan jego zdrowia, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem kontaktują się z sanepidem, informując, jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna izolacja w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).
 15. W przypadku, gdy uczeń został skierowany do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 16. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 17. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej COVID-19 powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 18. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły i do czasu wyjaśnienia sytuacji (z lekarzem pierwszego kontaktu lub organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej) przebywać w izolatorium.
 19. W przypadku potwierdzonego zakażenia na terenie szkoły stosowane będą zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 7. Postępowanie w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem  u ucznia lub pracownika szkoły.

 

 1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.
 3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców uczniów uczęszczających do szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się:
  • przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona,
  • pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby zakażonej przez ponad 15 minut,
  • praca w bliskiej odległości,
  • prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas,
  • przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba zakażoną.
 4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.
 5. Sekretarz szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim:
  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),
  • płeć,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • informacje o aktualnym miejscu pobytu,
  • numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki komunikacji elektronicznej.
 6. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia.
 7. Rodzice ucznia lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny.
 8. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
 9. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w związku z tym nie podejmie pracy.
 10. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:
  • pracownik może wrócić do pracy,
  • uczeń może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę.
 11. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie mieli bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę a pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach.
 12. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
 13. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze decyzji:
  • wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń,
  • nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie.
 14. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 15. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.
 16. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.

8. Postanowienia końcowe.

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku i obowiązuje do odwołania.
 2. Dyrektor szkoły ma prawo do wprowadzania zmian w w/w procedurze
 3. Procedura zostaje upubliczniona na stronie internetowej szkoły oraz przesłana nauczycielom, uczniom i ich rodzicom poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.
 4. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania się z procedurą.
 5. Traci moc zarządzenie 17/2021 z 28.08.2020r.

 

 

Pomorskie  Warsztaty Naukowe
New
Pomorskie  Warsztaty Naukowe
Po raz kolejny nasi uczniowie biorą udział w Pomorskich Warsztatach Naukowych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza".
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Edukacja prawna
Sprawdź
Edukacja prawna
Uczestniczymy w projektach rozwijających wiedzę oraz świadomość prawną młodego człowieka
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
Religia w regionie
menu
Religia w regionie
SZKOLNY PROJEKT AUTORSKI
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.