reg bp

 

REGULAMIN KLAS BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W LICEUM SPORTOWYM W KWIDZYNIE (pobierz.pdf)

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 • 1
 1. Regulamin nauki w klasach o profilu bezpieczeństwa publicznego Liceum Sportowego w Kwidzynie precyzuje organizację i proces nauczania uczniów tych klas.
 2. Regulamin wprowadza się w celu podniesienia efektywności działań zmierzających do przygotowania absolwentów klas bezpieczeństwa publicznego do pracy w służbach mundurowych. Działania te obejmują:
 3. realizację zwiększonej liczby godzin wychowania fizycznego, co pomoże uczniom przygotować się do egzaminów sprawnościowych np. na uczelnie resortowe;
 4. zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy służb mundurowych;
 5. wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą podjęcie
  w przyszłości pracy w służbach mundurowych;
 6. kształtowanie postaw moralnych i etycznych właściwych dla funkcjonariuszy służb mundurowych.
 7. Podstawowym dokumentem regulującym naukę jest Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, a niniejszy regulamin jest z nim zgodny.
 • 2

Uczniowie klas bezpieczeństwa publicznego:

 1. Zostają przyjęci do tej klasy w wyniku rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z zasadami rekrutacji do Liceum Sportowego.
 2. Po zapoznaniu się z „Regulaminem klas bezpieczeństwa publicznego”, uczniowie oraz ich opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem tekst „Zobowiązania”, gwarantując tym samym jego przestrzeganie. Tekst stanowi załącznik nr 1 do tego regulaminu.
 3. „Zobowiązanie” do przestrzegania regulaminu powinno być podpisane przez ucznia nie później niż 14 dni od rozpoczęcia nauki w klasie bezpieczeństwa publicznego, a przez rodziców na pierwszym spotkaniu
  z wychowawcą. Podpisy „Zobowiązania” zbiera wychowawca klasy
  i przekazuje je do dokumentacji szkolnej.
 4. Uczeń, który podpisał „Zobowiązanie” wspólnie ze swoimi opiekunem oraz złożył ślubowanie uzyskuje prawo do korzystania z tytułu „KANDYDAT”
 • 3

Nauka w klasach o profilu bezpieczeństwo publiczne:

 1. polega na realizacji zajęć zgodnie z programem nauki dla poszczególnych poziomów kształcenia właściwych dla liceum ogólnokształcącego,
 2. obejmuje przedmioty w zakresie rozszerzonym, z których uczniowie muszą wybrać dwa spośród: biologia, geografia, chemia i fizyka,

a obowiązkowo realizować język angielski,

 1. obejmuje dodatkowe programy uwzględniające potrzeby i wymagania specyfiki profilu,
 2. wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności praktyczne stanowiące podstawę do dalszego kreowania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej pod kątem służb mundurowych.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • 1

Uczniowie klasy o profilu bezpieczeństwo publiczne są zobowiązani do udziału w następujących formach zajęć:

 1. obowiązkowych, wynikających z programu nauki w liceum ogólnokształcącym,
 2. z udziałem przedstawicieli służb mundurowych na terenie szkoły,
 3. z udziałem przedstawicieli służb mundurowych poza terenem szkoły,
 4. w ramach obozów lub innych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym,
 5. dodatkowych, wynikających ze specyfiki profilu.
 • 2

Wybrane formy zajęć dydaktycznych rozpoczyna raport o stanie klasy przełożonemu lub prowadzącemu je nauczycielowi.

 • 3

Nieobecności na zajęciach podlegają kontroli i przepisom ujętym
w Statucie Szkoły.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 • 1

Uczeń klasy bezpieczeństwa publicznego ma obowiązek:

 1. zdobywać wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w zajęciach programowych,
 2. terminowo uzyskiwać promocję w kolejnych semestrach nauki,
 3. postępować zgodnie z rotą przysięgi załącznik nr 2 i postanowieniami niniejszego regulaminu i innych regulaminów obowiązujących na terenie szkoły,
 4. dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować,
 5. dbać o sprawność fizyczną, wygląd zewnętrzny oraz kulturę osobistą,
 6. nosić umundurowanie i oznaki zgodnie z regulaminem i poleceniem przełożonych,
 7. szanować mundur, godło i barwy narodowe.
 • 2

Uczeń klasy bezpieczeństwa publicznego ma prawo do:

 1. pełnego wykorzystania warunków i możliwości kształcenia, jakie stwarza szkoła,
 2. rozwijania zainteresowań zgodnie z kierunkiem kształcenia,
 3. zdobywania nagród i wyróżnień,
 4. mianowania na kolejne stopnie po uzyskaniu pozytywnych wyników
  w nauce lub za szczególne osiągnięcia, które są opisane w regulaminie ocen z zachowania.
 • 3

Uczniom przebywającym na terenie szkoły oraz poza nią w ramach dodatkowych zajęć zorganizowanych zgodnie z profilem kształcenia zabrania się w szczególności:

 1. palenia tytoniu, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających,
 2. spożywania i pozostawania pod wpływem alkoholu,
 3. samowolnego opuszczania terenu szkoły oraz innego miejsca, w którym są realizowane zajęcia dydaktyczne,
 4. zachowań będących objawem nietolerancji wobec innych,
 5. innych zachowań nie licujących z godnością funkcjonariusza służb mundurowych.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY UMUNDUROWANIA

 • 1
 1. Zakup munduru odbywa się na koszt własny ucznia.
 2. Mundur, jego barwa i krój jest zewnętrzną oznaką przynależności uczniów do danej klasy i szkoły.
 3. W szkole ustala się Dni Mundurowe, które określa Rada Pedagogiczna na początku roku szkolnego.
 4. Umundurowanie jest strojem obowiązującym na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
 5. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur i szanować go.
 6. Ubiór ucznia powinien być zawsze zgodny z postanowieniami przepisów umundurowania.
 • 2

Regulamin umundurowania:

 1. Ubiór codzienny:

czarne moro – bluza i spodnie, pas parciany, buty typu skoczki lub podobne, czarny T-shirt.

 1. Ubiór galowy:

biała koszula, czarny krawat, czarne spodnie (chłopcy), spódnice (dziewczęta), czarne buty.

ROZDZIAŁ V

ZASADY AWANSU, WYRÓŻNIANIA I KARANIA

 • 1
 1. Awans na kolejne stopnie jest uhonorowaniem określonych wyników
  w nauce i postaw ucznia w okresach semestralnych. Awans może następować tylko w kolejności następnych stopni. Możliwa jest degradacja stopnia w okresach semestralnych w razie, gdy uczeń
  w danym semestrze otrzymał ocenę z zachowania niższą niż poprawna.
 2. Zewnętrzną oznaką posiadanego stopnia, są noszone na pagonach białe paski, tzw. belki przedstawione poniżej.
 3. Kadeci mogą zostać wyznaczeni do pełnienia funkcji określonych
  w niniejszym regulaminie. Zewnętrzną oznaką funkcji pełnionej przez kadeta w klasie są noszone na prawym rękawie naszywki wg wzorów podanych niżej. W klasie zależnie od liczebności może być kilka plutonów składających się z od 5 do 10 kadetów.
 • 2

Ustala się następujące stopnie służbowe oraz wymagania na nie:

 • młodszy kadet – stopień nadawany kandydatowi po przyjęciu do klasy mundurowej i złożeniu ślubowania
 • kadet – stopień nadawany młodszemu kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z zachowania;
 • starszy kadet - stopień nadawany kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z zachowania;
 • nadkadet - stopień nadawany starszemu kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z zachowania;
 • brygadier - stopień nadawany nadkadetowi, który w kolejnej klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z zachowania;
 • starszy brygadier - stopień nadawany brygadierowi, który w kolejnej klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania lub za szczególne osiągnięcia określone w regulaminie ocen z zachowania;
 • brygadier dyplomowany - stopień nadawany starszemu brygadierowi – absolwentowi szkoły w uznaniu jego szczególnych osiągnięć uzyskanych w trakcie nauki.

Młodszy kadet (pusty pagon)

Kadet (1 belka)

Starszy kadet (2 belki)

Nadkadet (3 belki)

Brygadier (4 belkia)

Starszy brygadier (5 belki)

Brygadier dyplomowany (6 belki)

Wzory oznaczeń pełnionych funkcji w klasie:

3 x V szef klasy

2 X V z-ca szefa klasy

1xV skarbnik  (dowódca plutonu)

Wzór znaku klasy

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZOBOWIĄZANIE

            Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obowiązującym w klasie o profilu bezpieczeństwo publiczne i zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich ustaleń w nim zawartych.

Nr ucznia

Podpis ucznia

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

ROTA ŚLUBOWANIA KADETA KLASY O PROFILU BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE LICEUM SPORTOWEGO W KWIDZYNIE

 


            „Ja, uczeń klasy bezpieczeństwa publicznego  Liceum Sportowego
w Kwidzynie, świadom podejmowanych obowiązków Kadeta, ślubuję: systematycznie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki. Z poczuciem pełnej odpowiedzialności osiągać jak najlepsze wyniki w przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej dla potrzeb i dobra Rzeczypospolitej Polski.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dochować wierności zasadom koleżeństwa, nieść pomoc innym, nie łamać dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec honoru, godności i dobrego imienia Szkoły.”

 

 

 

 

 

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodniczący Piotr Soliwoda
  • zastępca Marzena Chrząstowska
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”