punktowy

Punktowy system oceniania zachowania  ZSO nr 2 w Kwidzynie        pobierz.pdf  

      

PUNKTY  DODATNIE

Za co?

Ile?

Kto przyznaje?

za zorganizowanie imprezy klasowej lub szkolnej

      1 – 10 pkt

Zlecający zadanie

za wykonanie zadania dodatkowego zleconego przez wychowawcę lub nauczyciela (np. prowadzenie gazetki szkolnej, strony internetowej, udział w promocji szkoły)

       1 – 15 pkt

Zlecający zadanie

za działalność w SU, Samorządzie klasowym

        1 - 10 pkt

Opiekun SU  lub wychowawca

za realizację zadań związanych z projektami edukacyjnymi i międzynarodowymi

        1 - 30 pkt

Koordynator projektu

za udokumentowaną działalność szkolną i  pozaszkolną (np. wolontariat, harcerstwo )

        5 – 20 pkt

Zlecający zadanie

za działalność na rzecz środowiska lokalnego

        5 – 30 pkt

Wychowawca klasy

za własną inicjatywę / pomysł wdrożony w życie szkoły

        1 – 30 pkt

Wychowawca klasy,  nauczyciel, dyrektor

za średnią ocen 4,00 – 4,50

                          4,51 – 4,75

                          powyżej 4,75

         10 pkt

         15 pkt

         20 pkt

Wychowawca klasy

za wzorową frekwencję (dopuszcza się do 3 dni usprawiedliwionej nieobecności w semestrze i usprawiedliwione spóźnienia na 1 godzinie lekcyjnej w przypadku osób dojeżdżających)

         20 pkt

Wychowawca klasy

za brak spóźnień

         10 pkt

Wychowawca klasy (jednorazowo na koniec semestru)

za wyróżniającą się kulturę osobistą w kontaktach z nauczycielami, pracownikami szkoły i kolegami

      10 – 15 pkt

Wychowawca klasy (jednorazowo na koniec semestru)

za reprezentowanie  klasy lub szkoły

1 –  w konkursie szkolnym

A-      za udział w konkursie szkolnym (I etap)

    5 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

B-      za zajęcie  II lub III miejsca

   7 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

C-      za zajęcie I miejsca

 10 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

2 -  w konkursie powiatowym

 

A-      za udział w konkursie powiatowym

   7 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

B-      za zdobycie wyróżnienia

   10 pkt

 Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

C-      za zajęcie  II lub III miejsca

15 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

D-      za zajęcie I miejsca

20 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

3 - w konkursie wojewódzkim

 

A-      za udział w konkursie wojewódzkim

12 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

B-      za zdobycie wyróżnienia

  15 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

C-      za zajęcie II lub III miejsca

20 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

        D– za zajęcie I miejsca

30 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

4 - w konkursie ogólnopolskim

 

A-      za udział w konkursie ogólnopolskim

20  pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

B-      za zdobycie wyróżnienia

  25  pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

C-      za tytuł finalisty

  30  pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

D-      za tytuł laureata

  35  pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

5 – w  ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej (uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego lub uwzględnianej w rankingu „Perspektyw”)

 

         A – za udział w olimpiadzie

 30 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

         B -  za tytuł finalisty

  40 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

         C -  za tytuł laureata

 

  50 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

6 -  w konkursie międzynarodowym

         

        A – za udział

  20 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

        B – za zajęcie II lub III miejsca

  30 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

        C – za zajęcie I miejsca

                                                                                 

  35 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

 

za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

1 – za udział

 

A-      na poziomie szkolnym

0-5 pkt

Nauczyciel w-f

B-      na poziomie powiatowym

0-10 pkt

Nauczyciel w-f

C-      na poziomie wojewódzkim

15 pkt

Nauczyciel w-f

D-      na poziomie ogólnopolskim

20 pkt

Nauczyciel w-f

2 - za zajęcie miejsc

 

A-      za zajecie II i III miejsca w zawodach szkolnych

10 pkt

Nauczyciel w-f

B-      za zajecie I miejsca w zawodach szkolnych

15 pkt

Nauczyciel w-f

C-      za zajecie II i III miejsca w zawodach powiatowych

15 pkt

Nauczyciel w-f

D-      za zajecie I miejsca w zawodach powiatowych

20 pkt

Nauczyciel w-f

E-      za zajecie II i III miejsca w zawodach wojewódzkich

20 pkt

Nauczyciel w-f

F-       za zajecie I miejsca w zawodach wojewódzkich

30 pkt

Nauczyciel w-f

G-      za zajecie X-V miejsca w zawodach ogólnopolskich

25 pkt

Nauczyciel w-f

H-     za zajecie IV- II miejsca w zawodach ogólnopolskich

30 pkt

Nauczyciel w-f

I-        za zajecie I miejsca w zawodach ogólnopolskich

50 pkt

Nauczyciel w-f

 

PUNKTY UJEMNE

- za 1 nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną

3 pkt

Wychowawca klasy (co miesiąc)

- za 1 spóźnienie lekcyjne

1 pkt

Wychowawca klasy

- za samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych (ucieczka z   lekcji)

       5 pkt

Wychowawca klasy

- za brak munduru (dot. klas o profilu bezp. publ.)

       10 pkt

Wychowawca klasy, n-le  uczący przedmiotów bezp. publ.

- za brak identyfikatora -3 pkt nauczyciel stwierdzający

- za niestosowny  strój i makijaż niezgodny z regulaminem szkoły (pkt 25 Regulaminu Uczniowskiego ZSO nr 2 w Kwidzynie)

15 pkt

Wychowawca klasy

- za nieprawidłowy strój na uroczystościach szkolnych

5-10 pkt

Wychowawca klasy

- za nieprawidłowe pełnienie dyżurów

5-10 pkt

Nauczyciel stwierdzający fakt

-za nieterminowe oddawanie książek do biblioteki

    1 -15 pkt

Nauczyciel bibliotekarz

- za korzystanie z telefonu, smartwatcha, tabletu oraz innych urządzeń z dostępem do Internetu podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i uroczystości szkolnych

‼ podczas prac klasowych i sprawdzianów uczeń zobowiązany jest odłożyć ww. urządzenia w miejsce wyznaczone przez nauczyciela

5-15 pkt

Nauczyciel stwierdzający fakt

- za niewywiązywanie się z obowiązków zleconych przez wychowawcę klasy lub nauczyciela

5 - 10 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel zlecający

- za niewłaściwe zachowanie się podczas lekcji i przerw

5 – 20 pkt

Nauczyciel stwierdzający fakt (z opisem zaistniałej sytuacji w polu komentarza)

- za niewłaściwe zachowanie się wobec pracowników szkoły lub kolegów

5 – 20 pkt

Wychowawca klasy, rzecznik praw ucznia lub nauczyciel stwierdzający fakt

- za użycie przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do innych uczniów lub pracowników szkoły

20 – 40 pkt + nagana dyr. szk.

Wychowawca klasy

- za podrobienie podpisu lub zwolnienia

20 pkt + nagana dyr. szk.

Wychowawca klasy

- za umieszczanie w Internecie zdjęć bez wiedzy i zgody osób fotografowanych (z wyjątkiem zdjęć grupowych z uroczystości szkolnych)

   10 pkt

Wychowawca klasy

- za szykanowanie, obrażanie i ośmieszanie w Internecie pracowników szkoły lub kolegów

20 -  50 pkt + nagana dyr. szk.

Dyrektor, Wychowawca klasy

- za palenie papierosów i  e-papierosów na terenie szkoły, podczas wyjść i wycieczek szkolnych

20 pkt

Nauczyciel stwierdzający fakt

- za kradzież lub zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego nauczyciela, pracowników szkoły i kolegów

50 pkt*

Nauczyciel stwierdzający fakt

- za przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, podczas wyjazdów szkolnych, imprez organizowanych przez szkołę

50 pkt + nagana dyr.szk.*

Nauczyciel stwierdzający fakt

- za rozprowadzanie w szkole narkotyków lub przebywanie w stanie odurzenia w szkole oraz podczas wyjazdów szkolnych i imprez organizowanych przez szkołę

50 pkt + nagana dyr.szk*

Nauczyciel stwierdzający fakt

- za pobicie na terenie szkoły oraz podczas wyjazdów szkolnych i imprez organizowanych przez szkołę

50 pkt + nagana dyr.szk*

Nauczyciel stwierdzający fakt

- za niewłaściwe zachowanie się poza terenem szkoły, o którym szkoła została poinformowana

50 pkt + nagana dyr.szk

Dyrektor, wychowawca lub pedagog szkolny

*Uczeń otrzymuje bez względu na inne punkty dodatnie ocenę naganną na semestr.

UWAGI DODATKOWE

 • Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 10 godzin w semestrze albo otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora albo ma 1 uwagę negatywnie oceniającą jego zachowanie (- 20 pkt i więcej), niezależnie od ilości zgromadzonych punktów
 • Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 15 godzin w semestrze albo ma 2 i więcej uwag negatywnie oceniających jego zachowanie (- 40 pkt i więcej), niezależnie od ilości zgromadzonych punktów
 • Na początku każdego roku szkolnego uczeń otrzymuje kredyt zaufania w postaci 100 pkt, co odpowiada końcowej ocenie dobrej. W trakcie dwóch semestrów punkty  może stracić lub zyskać .
 • Ostateczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając nie tylko ilość zgromadzonych punktów, lecz także inne aspekty jego funkcjonowania w szkole.
 • Punkty dodatnie za reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach uczniowi sumujemy wg tabeli, czyli za sam udział w konkursie szkolnym 0-5 + 10 pkt za zajecie II miejsca. Uczeń otrzymuje tym samym max 15 pkt
 • Punkty dodatnie za daną kategorię aktywności ucznia (np. wykonanie zleconego zadania, udział w akcji, promocji itp.) przyznawane są tylko raz.
 • Poszczególne oceny odpowiadają punktacji na koniec I semestru :

150  i więcej   -  wzorowe

149 – 130        -  bardzo dobre

129  - 100        -  dobre

  99  -  70         -  poprawne

  69 – 40          -  nieodpowiednie

  do   39             -  naganne

 • Na początku II semestru uczeń otrzymuje dodatkowe 100 pkt, które dodaje się do ilości punktów uzyskanych

 w I semestrze. Poszczególne oceny odpowiadają punktacji na koniec roku szkolnego:

300  i więcej   -  wzorowe

299 – 260       - bardzo dobre

259 – 200       -  dobre

199 – 140       -  poprawne

139 – 80         -  nieodpowiednie

do   79              -  naganne

Tryb skreślania z listy uczniów

 • Za zachowanie niegodne ucznia, otrzymanie nagany wychowawcy klasy i dwóch nagan dyrektora szkoły
 • Za godziny opuszczone bez usprawiedliwienia:

    - za 20 godzin nieusprawiedliwionych- nagana wychowawcy klasy

    - za 50 godzin nieusprawiedliwionych- nagana dyrektora szkoły

    - za 70 godzin nieusprawiedliwionych- nagana dyrektora szkoły połączona ze skreśleniem z listy uczniów

 

 

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodniczący Piotr Soliwoda
  • zastępca Marzena Chrząstowska
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”