Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
Dołącz do Nas
STEM_Week 16- 20.01.2023
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2022
W Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

loKryteria rekrutacji do klas pierwszych w II Liceum Ogólnokształcącym  na rok szkolny 2022/2023.

 1.   Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia  14  grudnia  2016    Prawo  oświatowe  (t.j.  Dz.U.  z 2021 r.  poz.  1082)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów(Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

3. Zarządzenie nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.

II. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym.

III. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

III.1. Kandydaci do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława  Wyspiańskiego mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

L.P.

Profil

Liczba oddziałów

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

1

matematyczno-ekonomiczny

1

matematyka, geografia, język angielski

2

biologiczno-chemiczny

1

biologia, chemia

od drugiej klasy możliwość wyboru rozszerzenia z              j. angielskiego

3

humanistyczno-językowy  z edukacją medialną

1

język polski, historia, język angielski

 

IV. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

IV.1. Wynik egzaminu ósmoklasisty w procentach uzyskany z przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
  - mnoży się przez współczynnik 0,35
 • język obcy nowożytny

- mnoży się przez współczynnik 0,30

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 100.

IV.2. Oceny z przedmiotów obowiązkowych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (tabela nr 1) przelicza się w następujący sposób:

 • celujący – 18 pkt
 • bardzo dobry – 17 pkt
 • dobry – 14 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 72.

tabela nr 1: punkty za oceny na świadectwie z przedmiotów obowiązkowych

Profil

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

matematyczno-ekonomiczny

 

język polski,  matematyka, j.obcy II.1, geografia

biologiczno-chemiczny

 

język polski,  matematyka, biologia, chemia

humanistyczno-lingwistyczny
z edukacją medialną

 

język polski,  matematyka, j.obcy II.1, historia

 

IV.3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

IV.4.1. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -  5 punktów;

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty;

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty.

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem, albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty;

5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - 4 punkty,

b) krajowym -  3 punkty,

c) wojewódzkim -  2 punkty,

d) powiatowym -  1 punkt.

IV.4.2. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie IV.4.1. na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

IV.5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

IV.6.1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym - przyznaje się po 35 punktów,

bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,

dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym - przyznaje się 30 punktów,

bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

dobrym - przyznaje się 20 punktów,

dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,

dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

IV.6.2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w punkcie IV.6.1., oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

IV.7.1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

IV.7.1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów.

IV.7.2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.

IV.7.3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

IV.7.4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

PANEL NABORU 

Gazetka ekologiczna
New
Gazetka ekologiczna
Gazetka ekologiczna- kryzys klimatyczny
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Edukacja prawna
Sprawdź
Edukacja prawna
Uczestniczymy w projektach rozwijających wiedzę oraz świadomość prawną młodego człowieka
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
Religia w regionie
menu
Religia w regionie
SZKOLNY PROJEKT AUTORSKI
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.