prawo 2      Znajomość prawa, świadomość i kultura prawna stają się obecnie podstawą funkcjonowania świadomego obywatela. Żyjąc w społeczeństwie obywatelskim, musi on dobrze znać swoje uprawnienia i powinności.Znajomość prawa, świadomość i kultura prawna stają się obecnie podstawą funkcjonowania świadomego obywatela.

 

 

Tę konieczność dostrzegły światowe organizacje, które podkreślają rangę edukacji prawnej jako procesu trwającego przez całe życie. Samoświadomość w zakresie własnych praw i obowiązków oraz umiejętność podejmowania decyzji mających konsekwencje dla samego siebie i społeczeństwa zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2003 r. za podstawowe umiejętności życiowe. Kompetencje społeczne i obywatelskie zaś w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. określono jako jedne z ośmiu kompetencji kluczowych.Celem stworzonej sieci współpracy i samokształcenia „Edukacja prawna w szkole” jest wsparcie nauczycieli w pogłębianiu świadomości prawnej – swojej i uczniów. Ta nowa forma doskonalenia nauczycieli daje nie tylko niezwykłą szansę na podniesienie kompetencji nauczycieli, lecz także możliwość rozwiązywania problemów szkoły. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projektach podnoszących i kompetencje prawne są to Lekcje z Temidą oraz Edukacja prawna w ramach współpracy z Młodzieżowym Uniwersytetem Prawa. Ruszyły pierwsze warsztaty , organizowane przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa z siedzibą w Warszawie.