Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
Dołącz do Nas
gazetka ekologiczna
30
!
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2022
W Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

statut

Punktowy system oceniania zachowania  ZSO nr 2 w Kwidzynie        pobierz.pdf  

 

 

      

PUNKTY  DODATNIE

Za co?

Ile?

Kto przyznaje?

za zorganizowanie imprezy klasowej lub szkolnej

      1 – 10 pkt

Zlecający zadanie

za wykonanie zadania dodatkowego zleconego przez wychowawcę lub nauczyciela (np. prowadzenie gazetki szkolnej, strony internetowej, udział w promocji szkoły)

       1 – 15 pkt

Zlecający zadanie

za działalność w SU, Samorządzie klasowym

        1 - 10 pkt

Opiekun SU  lub wychowawca

za realizację zadań związanych z projektami edukacyjnymi i międzynarodowymi

        1 - 30 pkt

Koordynator projektu

za udokumentowaną działalność szkolną i  pozaszkolną (np. wolontariat, harcerstwo )

        5 – 20 pkt

Zlecający zadanie

za działalność na rzecz środowiska lokalnego

        5 – 30 pkt

Wychowawca klasy

za własną inicjatywę / pomysł wdrożony w życie szkoły

        1 – 30 pkt

Wychowawca klasy,  nauczyciel, dyrektor

za średnią ocen 4,00 – 4,50

                          4,51 – 4,75

                          powyżej 4,75

         10 pkt

         15 pkt

         20 pkt

Wychowawca klasy

za wzorową frekwencję (dopuszcza się do 3 dni usprawiedliwionej nieobecności w semestrze i usprawiedliwione spóźnienia na 1 godzinie lekcyjnej w przypadku osób dojeżdżających)

         20 pkt

Wychowawca klasy

za brak spóźnień

         10 pkt

Wychowawca klasy (jednorazowo na koniec semestru)

za wyróżniającą się kulturę osobistą w kontaktach z nauczycielami, pracownikami szkoły i kolegami

      10 – 15 pkt

Wychowawca klasy (jednorazowo na koniec semestru)

za reprezentowanie  klasy lub szkoły

1 –  w konkursie szkolnym

A-      za udział w konkursie szkolnym (I etap)

    5 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

B-      za zajęcie  II lub III miejsca

   7 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

C-      za zajęcie I miejsca

 10 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

2 -  w konkursie powiatowym

 

A-      za udział w konkursie powiatowym

   7 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

B-      za zdobycie wyróżnienia

   10 pkt

 Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

C-      za zajęcie  II lub III miejsca

15 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

D-      za zajęcie I miejsca

20 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

3 - w konkursie wojewódzkim

 

A-      za udział w konkursie wojewódzkim

12 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

B-      za zdobycie wyróżnienia

  15 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

C-      za zajęcie II lub III miejsca

20 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

        D– za zajęcie I miejsca

30 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

4 - w konkursie ogólnopolskim

 

A-      za udział w konkursie ogólnopolskim

20  pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

B-      za zdobycie wyróżnienia

  25  pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

C-      za tytuł finalisty

  30  pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

D-      za tytuł laureata

  35  pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

5 – w  ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej (uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego lub uwzględnianej w rankingu „Perspektyw”)

 

         A – za udział w olimpiadzie

 30 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

         B -  za tytuł finalisty

  40 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

         C -  za tytuł laureata

 

  50 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

6 -  w konkursie międzynarodowym

         

        A – za udział

  20 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

        B – za zajęcie II lub III miejsca

  30 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

        C – za zajęcie I miejsca

                                                                                 

  35 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel uczący

 

za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

1 – za udział

 

A-      na poziomie szkolnym

0-5 pkt

Nauczyciel w-f

B-      na poziomie powiatowym

0-10 pkt

Nauczyciel w-f

C-      na poziomie wojewódzkim

15 pkt

Nauczyciel w-f

D-      na poziomie ogólnopolskim

20 pkt

Nauczyciel w-f

2 - za zajęcie miejsc

 

A-      za zajecie II i III miejsca w zawodach szkolnych

10 pkt

Nauczyciel w-f

B-      za zajecie I miejsca w zawodach szkolnych

15 pkt

Nauczyciel w-f

C-      za zajecie II i III miejsca w zawodach powiatowych

15 pkt

Nauczyciel w-f

D-      za zajecie I miejsca w zawodach powiatowych

20 pkt

Nauczyciel w-f

E-      za zajecie II i III miejsca w zawodach wojewódzkich

20 pkt

Nauczyciel w-f

F-       za zajecie I miejsca w zawodach wojewódzkich

30 pkt

Nauczyciel w-f

G-      za zajecie X-V miejsca w zawodach ogólnopolskich

25 pkt

Nauczyciel w-f

H-     za zajecie IV- II miejsca w zawodach ogólnopolskich

30 pkt

Nauczyciel w-f

I-        za zajecie I miejsca w zawodach ogólnopolskich

50 pkt

Nauczyciel w-f

 

PUNKTY UJEMNE

- za 1 nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną

3 pkt

Wychowawca klasy (co miesiąc)

- za 1 spóźnienie lekcyjne

1 pkt

Wychowawca klasy

- za samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych (ucieczka z   lekcji)

       5 pkt

Wychowawca klasy

- za brak munduru (dot. klas o profilu bezp. publ.)

       10 pkt

Wychowawca klasy, n-le  uczący przedmiotów bezp. publ.

- za brak identyfikatora -3 pkt nauczyciel stwierdzający

- za niestosowny  strój i makijaż niezgodny z regulaminem szkoły (pkt 25 Regulaminu Uczniowskiego ZSO nr 2 w Kwidzynie)

15 pkt

Wychowawca klasy

- za nieprawidłowy strój na uroczystościach szkolnych

5-10 pkt

Wychowawca klasy

- za nieprawidłowe pełnienie dyżurów

5-10 pkt

Nauczyciel stwierdzający fakt

-za nieterminowe oddawanie książek do biblioteki

    1 -15 pkt

Nauczyciel bibliotekarz

- za korzystanie z telefonu, smartwatcha, tabletu oraz innych urządzeń z dostępem do Internetu podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i uroczystości szkolnych

‼ podczas prac klasowych i sprawdzianów uczeń zobowiązany jest odłożyć ww. urządzenia w miejsce wyznaczone przez nauczyciela

5-15 pkt

Nauczyciel stwierdzający fakt

- za niewywiązywanie się z obowiązków zleconych przez wychowawcę klasy lub nauczyciela

5 - 10 pkt

Wychowawca klasy lub nauczyciel zlecający

- za niewłaściwe zachowanie się podczas lekcji i przerw

5 – 20 pkt

Nauczyciel stwierdzający fakt (z opisem zaistniałej sytuacji w polu komentarza)

- za niewłaściwe zachowanie się wobec pracowników szkoły lub kolegów

5 – 20 pkt

Wychowawca klasy, rzecznik praw ucznia lub nauczyciel stwierdzający fakt

- za użycie przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do innych uczniów lub pracowników szkoły

20 – 40 pkt + nagana dyr. szk.

Wychowawca klasy

- za podrobienie podpisu lub zwolnienia

20 pkt + nagana dyr. szk.

Wychowawca klasy

- za umieszczanie w Internecie zdjęć bez wiedzy i zgody osób fotografowanych (z wyjątkiem zdjęć grupowych z uroczystości szkolnych)

   10 pkt

Wychowawca klasy

- za szykanowanie, obrażanie i ośmieszanie w Internecie pracowników szkoły lub kolegów

20 -  50 pkt + nagana dyr. szk.

Dyrektor, Wychowawca klasy

- za palenie papierosów i  e-papierosów na terenie szkoły, podczas wyjść i wycieczek szkolnych

20 pkt

Nauczyciel stwierdzający fakt

- za kradzież lub zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego nauczyciela, pracowników szkoły i kolegów

50 pkt*

Nauczyciel stwierdzający fakt

- za przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, podczas wyjazdów szkolnych, imprez organizowanych przez szkołę

50 pkt + nagana dyr.szk.*

Nauczyciel stwierdzający fakt

- za rozprowadzanie w szkole narkotyków lub przebywanie w stanie odurzenia w szkole oraz podczas wyjazdów szkolnych i imprez organizowanych przez szkołę

50 pkt + nagana dyr.szk*

Nauczyciel stwierdzający fakt

- za pobicie na terenie szkoły oraz podczas wyjazdów szkolnych i imprez organizowanych przez szkołę

50 pkt + nagana dyr.szk*

Nauczyciel stwierdzający fakt

- za niewłaściwe zachowanie się poza terenem szkoły, o którym szkoła została poinformowana

50 pkt + nagana dyr.szk

Dyrektor, wychowawca lub pedagog szkolny

*Uczeń otrzymuje bez względu na inne punkty dodatnie ocenę naganną na semestr.

UWAGI DODATKOWE

  • Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 10 godzin w semestrze albo otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora albo ma 1 uwagę negatywnie oceniającą jego zachowanie (- 20 pkt i więcej), niezależnie od ilości zgromadzonych punktów
  • Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 15 godzin w semestrze albo ma 2 i więcej uwag negatywnie oceniających jego zachowanie (- 40 pkt i więcej), niezależnie od ilości zgromadzonych punktów
  • Na początku każdego roku szkolnego uczeń otrzymuje kredyt zaufania w postaci 100 pkt, co odpowiada końcowej ocenie dobrej. W trakcie dwóch semestrów punkty  może stracić lub zyskać .
  • Ostateczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając nie tylko ilość zgromadzonych punktów, lecz także inne aspekty jego funkcjonowania w szkole.
  • Punkty dodatnie za reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach uczniowi sumujemy wg tabeli, czyli za sam udział w konkursie szkolnym 0-5 + 10 pkt za zajecie II miejsca. Uczeń otrzymuje tym samym max 15 pkt
  • Punkty dodatnie za daną kategorię aktywności ucznia (np. wykonanie zleconego zadania, udział w akcji, promocji itp.) przyznawane są tylko raz.
  • Poszczególne oceny odpowiadają punktacji na koniec I semestru :

150  i więcej   -  wzorowe

149 – 130        -  bardzo dobre

129  - 100        -  dobre

  99  -  70         -  poprawne

  69 – 40          -  nieodpowiednie

  do   39             -  naganne

  • Na początku II semestru uczeń otrzymuje dodatkowe 100 pkt, które dodaje się do ilości punktów uzyskanych

 w I semestrze. Poszczególne oceny odpowiadają punktacji na koniec roku szkolnego:

300  i więcej   -  wzorowe

299 – 260       - bardzo dobre

259 – 200       -  dobre

199 – 140       -  poprawne

139 – 80         -  nieodpowiednie

do   79              -  naganne

Tryb skreślania z listy uczniów

  • Za zachowanie niegodne ucznia, otrzymanie nagany wychowawcy klasy i dwóch nagan dyrektora szkoły
  • Za godziny opuszczone bez usprawiedliwienia:

    - za 20 godzin nieusprawiedliwionych- nagana wychowawcy klasy

    - za 50 godzin nieusprawiedliwionych- nagana dyrektora szkoły

    - za 70 godzin nieusprawiedliwionych- nagana dyrektora szkoły połączona ze skreśleniem z listy uczniów

 

 

Gazetka ekologiczna
New
Gazetka ekologiczna
Gazetka ekologiczna- kryzys klimatyczny
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Edukacja prawna
Sprawdź
Edukacja prawna
Uczestniczymy w projektach rozwijających wiedzę oraz świadomość prawną młodego człowieka
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
Religia w regionie
menu
Religia w regionie
SZKOLNY PROJEKT AUTORSKI
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.