Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
Dołącz do Nas
gazetka ekologiczna
30
!
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2022
W Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

styp rm

   Pomoc dla uczniów - stypendium szkolne 2019/2020. Jeżeli mieszkasz na terenie miasta  Kwidzyn zapoznaj się z propozycją stypendium.  Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę?

 

 

Proszę pamiętać, że można otrzymać pomoc finansową  na wydatki szkolne, jeśli:

 • uczeń mieszka w Kwidzynie
 • dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może złożyć wniosek:

 • rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń, słuchacz kolegiów i wychowanek szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • dyrektor szkoły, ośrodka.

Wniosek o stypendium, można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kwidzyna: www.bip.kwidzyn.pl. Należy wybrać zakładkę załatwianie spraw/formularze wniosków/oświata.

Druk wniosku można otrzymać również w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, pokój 202.

Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019 r.), a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku (wrzesień 2019 r.)

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.,
 • w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem,
  a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty,
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,
 • w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: na zasadach ogólnych: oświadczenie
  o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej; opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie
  o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS,
 • w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Kwidzynie ul. Warszawska 19, pokój nr 202.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek należy złożyć w terminie od  1 do  15 września 2019 r.

W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie ww. terminu.

Po rozpatrzeniu wniosków Burmistrz Miasta Kwidzyna wyda decyzję.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (obecnie tj. 99,20 zł) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (obecnie tj. 248 zł).

Na podstawie wydanej decyzji stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów opłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji. Faktury należy składać w poniedziałki i wtorki, w godzinach od 12:00 do 15:00
w pokoju 202 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • uchwała Nr XXIX/239/05 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2005 r.

Tryb odwoławczy

Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z wydaną decyzją, może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kwidzynie. Termin na wniesienie odwołania to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

 

 

 

Gazetka ekologiczna
New
Gazetka ekologiczna
Gazetka ekologiczna- kryzys klimatyczny
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Edukacja prawna
Sprawdź
Edukacja prawna
Uczestniczymy w projektach rozwijających wiedzę oraz świadomość prawną młodego człowieka
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
Religia w regionie
menu
Religia w regionie
SZKOLNY PROJEKT AUTORSKI
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.